Chiều 18-10, đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng đoàn Kiểm tra số 469 của Ban Bí thư về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 03 - CT/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Đoàn công tác đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo chủ chốt các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh Tuyên Quang. 

Sau khi nghe báo cáo, đồng chí Lê Hồng Anh biểu dương những kết quả và thành tựu mà Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang đã đạt được, đặc biệt là kết quả toàn diện trong việc thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh . 

Đồng chí cũng nêu lên một số hạn chế trong việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ở tỉnh Tuyên Quang như: Nhận thức về mục đích, ý nghĩa của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh của một số cán bộ, đảng viên, nhân dân chưa thật sâu sắc và đầy đủ; việc đưa nội dung học tập, làm theo tấm gương đạo đức của Bác gắn với công việc, nhiệm vụ hằng ngày của cơ quan, đơn vị chưa cụ thể; việc xây dựng cam kết, kế hoạch tự rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, nêu gương còn chung chung, việc chuyển biến từ học tập sang làm theo còn chậm... 

Đồng chí Lê Hồng Anh đề nghị, trong thời gian tới, tỉnh Tuyên Quang cần tập trung khắc phục những khó khăn, phát huy thế mạnh thực hiện tốt một số việc trọng tâm: Tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012; tổ chức sơ kết, tổng kết các chương trình, đề án, tạo tiền đề cho những năm tiếp theo. Tiếp tục triển khai nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) trong toàn Đảng bộ, gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI) của Đảng; kiểm tra, rà soát, bổ sung công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, các ngành giai đoạn 2015 - 2020. Đặc biệt, tỉnh cần tập trung giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc mà dư luận xã hội quan tâm, nhất là việc sửa chữa hạn chế, khuyết điểm của tập thể, cá nhân cấp ủy sau triển khai Nghị quyết Trung ương 4; chú trọng nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở thôn, bản, nhất là các xã vùng cao. 

Để việc học tập và làm theo tấm gương của Bác đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa rộng hơn, đồng chí Lê Hồng Anh yêu cầu các cấp ủy, chính quyền địa phương cần có nhiều cách tuyên truyền phong phú, thiết thực làm cho cán bộ, đảng viên có ý thức tự giác hơn trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tích cực xây dựng, tuyên truyền và nhân rộng các điển hình tiên tiến; nâng cao công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng, gắn với công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

TTXVN