LTS: Sau khi Báo Quân đội nhân dân đăng vệt bài “Thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị - Kinh nghiệm ở Lào Cai”, đông đảo bạn đọc cả nước đã gửi ý kiến tỏ ý tán thành, khen ngợi, cổ vũ cách làm và kết quả bước đầu của cán bộ, nhân dân Lào Cai. Nhiều ý kiến tiếp tục góp ý, hiến kế, thảo luận về các giải pháp thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị trong thời gian tới. Từ hôm nay, Báo Quân đội nhân dân trân trọng giới thiệu ý kiến của cán bộ lãnh đạo một số địa phương, đơn vị.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ.

 

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ: Làm cho người tốt, việc tốt ngày càng nhiều

Qua theo dõi trên Báo Quân đội nhân dân vệt bài “Thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị - kinh nghiệm ở Lào Cai”, chúng tôi đánh giá rất cao những chương trình, kế hoạch mang tính sáng tạo trong cách triển khai thực hiện của Tỉnh ủy Lào Cai. Vệt bài đã nêu lên nhiều vấn đề,  mà theo chúng tôi các địa phương có thể nghiên cứu, tham khảo để vận dụng. Đặc biệt là cách triển khai cụ thể, sát với đặc điểm của từng cấp, từng ngành; đề cao vai trò tự giác nêu gương của người đứng đầu.

Tại TP Cần Thơ, kết quả sau 4 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã tạo nền tảng quan trọng cho việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị (khóa XI) trên địa bàn, trong toàn hệ thống chính trị và trong xã hội. Vì vậy, ngay sau khi có Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, chúng tôi coi đây là cơ hội để phát huy những thành quả có được từ 4 năm thực hiện Cuộc vận động vào việc nâng cao chất lượng lãnh đạo của tổ chức đảng cũng như quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Chúng tôi đã tổ chức học tập, quán triệt nội dung Chỉ thị 03 đến 98% đảng viên toàn Đảng bộ, cùng với các hoạt động tuyên truyền phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân hình thành nhận thức chung, thống nhất về mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn vị, địa phương.

Năm 2011, kết quả thực hiện Chỉ thị 03 ở Cần Thơ cũng có nhiều bước chuyển tích cực. Trên góc độ văn hóa – đạo đức, toàn thành phố đã công nhận 240.300 hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, 559 khu vực, ấp và 39 xã phường đạt tiêu chuẩn văn hóa, với khoảng 3000 gương điển hình tiên tiến được tuyên dương nhân kỷ niệm 122 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, từ kinh nghiệm ở Lào Cai, soi vào thực tiễn Cần Thơ, chúng tôi cũng nhận thấy còn một số cấp ủy chưa thật sự chủ động tổ chức triển khai Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị; công tác kiểm tra, giám sát chưa thường xuyên, việc xây dựng chương trình hành động của tổ chức Đảng và đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, của cá nhân ở một số nơi còn mang tính hình thức mà như cách làm ở Lào Cai chính là thiếu “điểm nhấn”, thiếu trọng tâm, trọng điểm.

Bên cạnh đó, chúng tôi nhận thấy công tác tuyên truyền Chỉ thị 03 đến các tầng lớp nhân dân còn hạn chế. Tới đây, Thường trực Thành ủy Cần Thơ sẽ chỉ đạo cấp ủy các cấp tiếp thu những cách làm hay của các địa phương bạn, nghiêm túc thực hiện các giải pháp nhằm khắc phục những yếu kém trên. Đặc biệt, chúng tôi sẽ tiếp tục cụ thể hóa Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị vào thực tế địa phương, đồng thời chỉ đạo các cấp, các ngành trên cơ sở nhiệm vụ chính trị từng ngành, từng địa phương để tiếp tục bổ sung kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Chỉ thị 03 cho phù hợp. Chúng tôi cũng sẽ coi trọng việc phát huy dân chủ rộng rãi, tranh thủ tối đa ý kiến và sự ủng hộ của nhân dân trong việc xây dựng hệ thống chính trị, nhất là hệ thống chính trị ở cơ sở. Quyết tâm của Thành ủy Cần Thơ là đưa Chỉ thị 03 thấm sâu vào đời sống vật chất – tinh thần của địa phương, làm cho những hạn chế, yếu kém ngày càng bị đẩy lùi; những việc tốt, người tốt ngày càng nảy nở và trở thành hướng phát triển chủ đạo trong mọi lĩnh vực của thành phố.