Tham dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Phan Đình Trạc; Chủ tịch HĐLLTƯ, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng...

Tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận, đánh giá cao HĐLLTƯ đã làm tốt chức năng, nhiệm vụ, có nhiều đóng góp trong thời gian qua, nhất là tích cực tham gia xây dựng đề án, hoàn thành hai chuyên đề quan trọng do ban chỉ đạo phân công. 

Các thành viên HĐLLTƯ thống nhất đã có đầy đủ cơ sở khoa học lý luận và thực tiễn để tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam. Đó là sự vận dụng sáng tạo, hợp lý tri thức về nhà nước pháp quyền của thế giới vào thực tiễn Việt Nam, Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam vừa mang đầy đủ giá trị phổ quát, chuẩn mực của một nhà nước pháp quyền, vừa mang những nét đặc thù chính trị, kinh tế, văn hóa nước ta, do Đảng lãnh đạo. Cùng với đó là sự đổi mới tư duy lý luận về nhà nước của Đảng ta, từ tư duy lý luận về nhà nước chuyên chính vô sản sang tư duy lý luận về Nhà nước pháp quyền XHCN. 

leftcenterrightdel
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. 

Trong bối cảnh quốc tế, khu vực và trong nước có những biến đổi to lớn, toàn diện hiện nay, việc tập trung xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam là quy luật phát triển tất yếu của Nhà nước Việt Nam, là nguyện vọng và sự lựa chọn của nhân dân, phù hợp với xu hướng phát triển nhà nước trên thế giới, đã được Đảng ta cân nhắc kỹ lưỡng.

Các ý kiến thống nhất cao đánh giá đề án đã được chuẩn bị bài bản, công phu, dân chủ, khoa học, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối của Đảng, giữ vững định hướng XHCN, nội dung được biên tập chặt chẽ về câu chữ, không có những sơ hở để các thế lực thù địch lợi dụng, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta. Đề án vừa tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm quốc tế; kế thừa, phát huy những thành tựu đạt được trong quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam sau hơn 35 năm đổi mới; vừa xác định những đột phá và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với thực tiễn, có đổi mới và định hướng cho thời gian dài, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh, bền vững. Nguyên tắc xây dựng đề án là kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; bảo đảm sự lãnh đạo và cầm quyền của Đảng; cụ thể hóa và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả những chủ trương, nhiệm vụ, quy định về xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam theo Cương lĩnh, Hiến pháp năm 2013, văn kiện Đại hội XIII của Đảng và tư tưởng của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Đối với những vấn đề mới mà Cương lĩnh, Hiến pháp, văn kiện Đại hội XIII của Đảng chưa đề cập, chưa quy định hoặc những vấn đề chưa chín, chưa đủ rõ thì đặt ra nhiệm vụ định hướng nghiên cứu, triển khai trong giai đoạn từ sau năm 2030 đến năm 2045, khi có chủ trương của cơ quan có thẩm quyền.

Chủ tịch nước yêu cầu tổ biên tập tiếp thu đầy đủ các ý kiến của HĐLLTƯ để tiếp tục bổ sung, hoàn thiện đề án và cho rằng, trong thời gian tới, sau khi nghị quyết được thông qua, HĐLLTƯ sẽ có nhiệm vụ rất quan trọng là tiếp tục làm sáng tỏ các vấn đề lý luận về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam, góp phần hoàn thành nhiệm vụ lịch sử, trọng trách cao cả nhưng cũng rất nặng nề mà toàn Đảng, toàn dân ta phải cùng nhau nỗ lực để phát triển đất nước nhanh, bền vững trong nhiều năm tới.

Tin, ảnh: TTXVN