Dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Duy Ngọc, Chánh văn phòng Trung ương Đảng; Lâm Phương Thanh, Phó chánh văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng; Lại Xuân Môn, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương; Nguyễn Mạnh Hùng, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Cùng dự còn có các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương...

leftcenterrightdel
Đồng chí Lương Cường phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. 

Tại buổi làm việc, đồng chí Lại Xuân Môn báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng đến nay. Theo đó, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; tình hình thực tiễn và chức năng, nhiệm vụ được giao, Ban Tuyên giáo Trung ương đã chủ động, đổi mới sáng tạo, khắc phục khó khăn, triển khai thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ, góp phần quan trọng ổn định tình hình chính trị, tư tưởng, củng cố đoàn kết, thống nhất trong Đảng, tạo sự đồng thuận xã hội.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại buổi làm việc.

Ban Tuyên giáo Trung ương đã chủ động tham mưu Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư xây dựng, ban hành 23 nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định để lãnh đạo, chỉ đạo hiệu lực, hiệu quả công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và công tác tuyên giáo. Ban Tuyên giáo Trung ương đã tham mưu, đổi mới nội dung phương pháp, hình thức, góp phần tối ưu hóa việc nghiên cứu học tập, quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định…

Trên các lĩnh vực công tác tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Trung ương đã triển khai đồng bộ, toàn diện với nhiều đổi mới cả về nội dung và phương thức; đồng thời xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để tập trung chỉ đạo, định hướng toàn ngành triển khai, đạt những kết quả nổi bật trên các mặt công tác.

leftcenterrightdel
Quang cảnh buổi làm việc. 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lương Cường ghi nhận, đánh giá cao những kết quả tích cực mà Ban Tuyên giáo Trung ương đạt được từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng đến nay. Để phát huy tốt hơn nữa vai trò, chức năng, nhiệm vụ được giao, đồng chí Lương Cường yêu cầu Ban Tuyên giáo Trung ương phải nắm chắc tình hình, làm tốt hơn nữa công tác tham mưu xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, trọng tâm là tổng kết những vấn đề lý luận và thực tiễn qua 40 năm đổi mới; góp phần vào xây dựng văn kiện Đại hội XIV của Đảng. Đồng thời phải kiên định, vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới. Đẩy mạnh hơn nữa bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch. Chủ động nhạy bén, bám sát thực tiễn để tham mưu, đề xuất định hướng thông tin tuyên truyền về những vấn đề, vụ việc nhạy cảm phức tạp.

Ban Tuyên giáo Trung ương cũng cần phải tập trung tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả các lĩnh vực khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số đồng bộ, hiệu quả góp phần nâng cao nhận thức, hành động cho toàn ngành và hệ thống chính trị.

Đối với công tác cán bộ, Ban Tuyên giáo Trung ương cần đánh giá thật kỹ, tập trung bồi dưỡng, quy hoạch sắp xếp khoa học đội ngũ cán bộ làm tuyên giáo có kế cận, kế tiếp lâu dài, chất lượng. Đồng thời quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo…

Về một số kiến nghị của Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Lương Cường giao Văn phòng Trung ương Đảng ghi nhận, thực hiện theo quy trình, quy định hiện hành, bảo đảm đồng bộ, phù hợp.

Tin, ảnh: PHẠM KIÊN

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Chính trị xem các tin, bài liên quan.