Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, thực hiện Nghị quyết số 22/2003/QH11, ngày 26-11-2003 của Quốc hội khóa XI về tái lập tỉnh, sau 20 năm xây dựng và phát triển, Đắk Nông đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng và khá toàn diện, thoát khỏi tình trạng của một tỉnh nghèo, duy trì tốc độ tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng...

leftcenterrightdel
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với các đại biểu. Ảnh: TTXVN 

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội nhiệt liệt hoan nghênh, chúc mừng, biểu dương những kết quả thành tựu to lớn mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Nông đã đạt được trong 20 năm xây dựng và phát triển, đóng góp tích cực và có hiệu quả vào thành tựu gần 40 năm đổi mới của đất nước. 

Để thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ và các chương trình, kế hoạch đã đề ra, Chủ tịch Quốc hội lưu ý và đề nghị Đảng bộ tỉnh Đắk Nông quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt hơn một số nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể, tỉnh tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 6-10-2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên; luôn thấm nhuần và quán triệt sâu sắc quan điểm “phát triển kinh tế-xã hội là nhiệm vụ trung tâm; xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên” trong hoạch định chiến lược, tầm nhìn phát triển của tỉnh. Tỉnh huy động tối đa mọi nguồn lực, tranh thủ sự hỗ trợ của Trung ương, khơi dậy ý chí, khát vọng vươn lên của nhân dân các dân tộc để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Cùng với đó, Đắk Nông khẩn trương triển khai Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 bằng các chương trình, kế hoạch, đề án, nhiệm vụ cụ thể, bảo đảm sự nhất quán trong tư duy, tầm nhìn phát triển và triển khai công tác quy hoạch, phù hợp với quy hoạch phát triển vùng Tây Nguyên và cả nước.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Đắk Nông kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa-xã hội, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội, phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc, lịch sử cách mạng của vùng đất và con người Đắk Nông, tạo sự phát triển hài hòa và bền vững; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, quan tâm, chăm lo chu đáo các gia đình chính sách, người có công. Là địa phương có 40 dân tộc anh em cùng sinh sống, tỉnh cần tập trung các nguồn lực chăm lo, phát triển kinh tế-xã hội, cải thiện đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số; triển khai thực hiện tốt các chính sách về đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số...

leftcenterrightdel
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao Huân chương Độc lập hạng Nhất của Chủ tịch nước tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đắk Nông. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đắk Nông chú trọng công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp; tiếp tục đổi mới phương pháp, lề lối làm việc, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; chuẩn bị tốt công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2025-2030, gắn với tiếp tục thực hiện công tác sắp xếp, điều động, luân chuyển và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nhằm chuẩn bị tốt công tác nhân sự cho nhiệm kỳ tiếp theo.

Nêu rõ Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ luôn sâu sát, đồng hành và ủng hộ tỉnh, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các tỉnh, thành phố trong vùng và cả nước, các doanh nghiệp tiếp tục quan tâm, phối hợp, tạo mọi điều kiện thuận lợi để Đắk Nông hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển khá của vùng Tây Nguyên.

Tin, ảnh: TTXVN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Chính trị xem các tin, bài liên quan.