Bổ sung một dự án luật, một nghị quyết vào chương trình kỳ họp bất thường của Quốc hội

Trong đó, tại Nghị quyết số 11/2021/UBTVQH15 điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 để trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ nhất theo quy trình tại một kỳ họp hai dự án luật, dự thảo nghị quyết. Đó là:

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự;

- Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng phân công cơ quan trình, cơ quan thẩm tra, cơ quan tham gia thẩm tra dự án luật, dự thảo nghị quyết.

leftcenterrightdel
 Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về kỳ họp bất thường của Quốc hội tại phiên họp thứ 6. Ảnh: VPQH

* Ngoài ra, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành Nghị quyết số 10/2021/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc gia hạn thời gian lưu giữ hàng hóa tại cửa hàng miễn thuế, kho của doanh nghiệp bán hàng miễn thuế, hàng hóa gửi kho ngoại quan đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, hàng hóa lưu giữ tại cửa hàng miễn thuế, kho của doanh nghiệp bán hàng miễn thuế, hàng hóa gửi kho ngoại quan đã hết thời hạn lưu giữ, bao gồm cả thời gian gia hạn theo quy định của Luật Hải quan, Quyết định số 447/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố dịch Covid-19 đến ngày người có thẩm quyền công bố hết dịch Covid-19 trên phạm vi toàn quốc, được tiếp tục lưu giữ cho đến không quá 12 tháng sau ngày công bố hết dịch.

Tiền lương đối với cán bộ làm việc trong cơ quan bảo hiểm sẽ thế nào trong giai đoạn 2022 – 2024? 

Tại Nghị quyết số 09/2021/UBTVQH15 về chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2022 – 2024, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị:

Mức chi phí quản lý bảo hiểm xã hội bình quân giai đoạn 2022 - 2024 tối đa 1,54% dự toán thu, chi bảo hiểm xã hội (trừ số chi đóng bảo hiểm y tế cho người hưởng bảo hiểm xã hội) được trích từ tiền sinh lời của hoạt động đầu tư từ quỹ bảo hiểm xã hội; trong đó, năm 2022 tối đa 1,59%, năm 2023 tối đa 1,54% và năm 2024 tối đa 1,49%. 

Mức chi tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong tổ chức Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân, người lao động thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp của ngành lao động - thương binh và xã hội bằng 1,8 lần mức lương đối với cán bộ, công chức, viên chức do Nhà nước quy định cho đến khi thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21-5-2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

* Ngoài ra, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác cán bộ.

Tại Nghị quyết số 428/NQ-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn đồng chí Tạ Đình Thi, Tổng Cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường, đại biểu Quốc hội khóa XV, giữ chức vụ Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XV.

Tại Nghị quyết số 429/NQ-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều động, phê chuẩn đồng chí Phạm Thúy Chinh, Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, đại biểu Quốc hội khóa XV, giữ chức vụ Phó chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội khóa XV.

Tại Nghị quyết số 433/NQ-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ nhiệm đồng chí Phạm Mạnh Khởi, Vụ trưởng Vụ Cơ sở đảng, đảng viên, Ban Tổ chức Trung ương, giữ chức vụ Phó trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Tại Nghị quyết số 434/NQ-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, giữ chức vụ Phó trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Tại Nghị quyết số 427/NQ-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Hoàng Hải, Vụ trưởng Vụ Kinh tế dịch vụ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm Trợ lý đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội.

Tại Nghị quyết số 430/NQ-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều động, phê chuẩn đồng chí Trần Thị Hồng An, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Xã hội của Quốc hội, đại biểu Quốc hội khóa XV giữ chức vụ Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội khóa XV.

Tại Nghị quyết số 426/NQ-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn đồng chí Nguyễn Văn An, Phó tổng Giám đốc Truyền hình Quốc hội Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa XV, giữ chức vụ Ủy viên Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XV.

Tại Nghị quyết số 432/NQ-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn đồng chí Lê Hoàng Hải, Giám đốc Trung tâm Tin học, Văn phòng Quốc hội, đại biểu Quốc hội khóa XV, giữ chức vụ Ủy viên chuyên trách Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XV.

Tại Nghị quyết số 431/NQ-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn đồng chí Tráng A Dương, Quyền Vụ trưởng Vụ Địa phương II, Ủy ban Dân tộc, đại biểu Quốc hội khóa XV, giữ chức vụ Ủy viên chuyên trách Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XV.

Các Nghị quyết trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày 9-12-2021.

HẰNG PHƯƠNG