Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, xác định chuyển đổi số là yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu trong giai đoạn hiện nay, Chính phủ đã lựa chọn chủ đề chuyển đổi số quốc gia năm 2024 là "Phát triển kinh tế số với 4 trụ cột: Công nghiệp công nghệ thông tin; số hóa các ngành kinh tế; quản trị số; dữ liệu số - động lực quan trọng cho phát triển kinh tế-xã hội nhanh và bền vững". Trọng tâm đặt ra là đẩy mạnh phát triển kinh tế số, trong đó ngành Ngân hàng với vai trò đặc biệt quan trọng là huyết mạch của nền kinh tế, có tác động hằng ngày đến hầu hết các lĩnh vực trong nền kinh tế, mọi mặt hoạt động của người dân, doanh nghiệp, các đơn vị hành chính, sự nghiệp. 

Thủ tướng ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được của ngành Ngân hàng và các tổ chức tín dụng, sự phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương, nhất là Bộ Công an, sự đồng lòng, ủng hộ, tham gia tích cực của người dân, doanh nghiệp, đóng góp chung vào công cuộc chuyển đổi số quốc gia.

leftcenterrightdel

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024. Ảnh: NHẬT BẮC

Thủ tướng nêu rõ 3 mục tiêu thời gian tới của chuyển đổi số ngành Ngân hàng, đó là: Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp, đơn vị hành chính-sự nghiệp tiếp cận thuận lợi nhất, tốt nhất với tất cả các dịch vụ ngân hàng; góp phần tiết giảm chi phí về thời gian, vật chất, chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp, đơn vị hành chính-sự nghiệp và bản thân hệ thống ngân hàng; góp phần đắc lực, hiệu quả kiểm soát rủi ro, ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, phiền hà, sách nhiễu. 

Thủ tướng cũng nhấn mạnh đến 5 quan điểm chuyển đổi số ngành Ngân hàng, bao gồm:

Thứ nhất, quán triệt, bám sát và hiện thực hóa chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước để thúc đẩy chuyển số quốc gia nói chung, chuyển đổi số ngành Ngân hàng nói riêng thực chất, hiệu quả, góp phần giữ ổn định thị trường tiền tệ, tài chính và ổn định kinh tế vĩ mô.

Thứ hai, nắm bắt cơ hội, thách thức từ tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, vận dụng phù hợp, hiệu quả với điều kiện, hoàn cảnh Việt Nam để định hướng các hoạt động của chuyển đổi số ngành ngân hàng. Chuyển đổi số ngành Ngân hàng phải gắn với kinh tế số, xã hội số, công dân số và kinh tế xanh, kinh tế chia sẻ, kinh tế tuần hoàn, góp phần nâng cao năng lực sản xuất, năng suất lao động, năng lực cạnh tranh và tạo công ăn việc làm, sinh kế cho người dân. Phát huy tinh thần tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo trong mọi tình huống, biến thách thức thành cơ hội, biến không thành có, biến khó thành dễ, biến không thể thành có thể. 

Thứ ba, chuyển đổi số ngành Ngân hàng phải ứng dụng mạnh mẽ khoa học, công nghệ hiện đại, đổi mới sáng tạo, kết hợp với phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là những yếu tố then chốt để phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam có bước phát triển nhanh, bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh để bắt cùng, tiến kịp và vượt lên so với khu vực, thế giới.

Thứ tư, chuyển đổi số ngành ngân hàng một cách tổng thể, toàn diện, ưu tiên chất lượng hơn số lượng; nhằm đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ ngân hàng, phát triển hạ tầng thanh toán điện tử và bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin.

Thứ năm, chuyển đổi số ngành Ngân hàng phải đồng bộ, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương.

Thủ tướng lưu ý, cần coi trọng công tác tuyên truyền về lợi ích của chuyển đổi số trong lĩnh vực ngân hàng đến người dân, doanh nghiệp. Từ đó giúp người dân, doanh nghiệp hiểu rõ về lợi ích và hiệu quả. 

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, ngành Ngân hàng phải bám sát, triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp tại Chiến lược chuyển đổi số quốc gia, Chiến lược phát triển ngành ngân hàng; Kế hoạch chuyển đổi số ngành Ngân hàng và Chỉ thị số 18/CT-TTg về đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ phát triển thương mại điện tử, chống thất thu thuế, bảo đảm an ninh tiền tệ.

Thủ tướng mong muốn và tin tưởng ngành Ngân hàng tiếp tục phát huy những thành tựu, kết quả đã đạt được; khắc phục những tồn tại, hạn chế, khó khăn, thách thức để thúc đẩy chuyển đổi số, tiên phong trong chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ. Từ đó, phát triển ngành Ngân hàng lên một tầm cao mới, phát triển nhanh, bền vững; góp phần xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng, nhân dân ngày càng hạnh phúc, ấm no.

ANH VIỆT

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Chính trị xem các tin, bài liên quan.