Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, cuộc gặp mặt mang nhiều ý nghĩa sâu sắc, thấm đượm tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Đảng và Nhà nước ta luôn coi trọng xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xác định đây là đường lối chiến lược quan trọng, là nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu và nhân tố có ý nghĩa quyết định trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước cũng như công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. 

Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách, tạo mọi điều kiện cho các tôn giáo hoạt động bình đẳng, tôn trọng nhu cầu tự do tôn giáo; cải thiện, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân; trong đó có đồng bào các dân tộc; tạo cơ chế, điều kiện thuận lợi để đội ngũ trí thức phát huy năng lực, trình độ. 

leftcenterrightdel

 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại cuộc gặp mặt. Ảnh: LÂM HIỂN

Những năm qua, nhân sĩ trí thức, đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào tôn giáo đã đóng góp vào sự phát triển của Hà Nội, thể hiện qua việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động, phát huy mạnh mẽ vai trò của các tổ chức tôn giáo trong tham gia các hoạt động an sinh xã hội; phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng các thành tích, đóng góp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội, cộng đồng nhân sĩ, trí thức, tín đồ tôn giáo và đồng bào dân tộc thiểu số Thủ đô trong thời gian qua.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ mong muốn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô, nhất là cộng đồng nhân sĩ, trí thức, tín đồ tôn giáo và đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của Thủ đô Hà Nội.

Khơi dậy khát vọng và trách nhiệm phát triển Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến và anh hùng, thành phố sáng tạo, thành phố vì hòa bình, trung tâm đầu não chính trị hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, kinh tế và hội nhập quốc tế.

Quyết tâm xây dựng Thủ đô Hà Nội trở thành trung tâm, động lực thúc đẩy vùng Đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước, phát triển ngang tầm với Thủ đô các nước phát triển trong khu vực.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh cuộc gặp mặt. Ảnh: LÂM HIỂN

Tập trung ưu tiên hoàn thành thể chế phát triển Thủ đô toàn diện, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, đồng đều, bền vững và hội nhập quốc tế.

Trong đó, Thủ đô Hà Nội cần đặc biệt chú trọng xây dựng cơ chế, chính sách thu hút, phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức, chuyên gia, nhà khoa học hàng đầu trong nước và quốc tế vào sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô; triển khai hiệu quả Nghị quyết 45-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Cùng với đó, tiếp tục thực hiện các chủ trương về vận động, đoàn kết, tập hợp các tổ chức tôn giáo, chức sắc, tín đồ sống "tốt đời đẹp đạo", đóng góp tích cực cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp và các nguồn lực của các tôn giáo cho sự nghiệp phát triển đất nước. Có biện pháp hiệu quả để bảo đảm cho các tổ chức tôn giáo hoạt động theo quy định pháp luật và hiến chương, điều lệ được Nhà nước công nhận.

leftcenterrightdel
 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà các đại biểu. Ảnh: LÂM HIỂN

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Hà Nội tiếp tục thực hiện hiệu quả các chính sách về bảo đảm các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp nhau cùng phát triển. Có cơ chế thúc đẩy tính tích cực, ý chí tự lực, tự cường của đồng bào các dân tộc thiểu số phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện giảm nghèo đa chiều, bền vững.

Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, người có uy tín tiêu biểu trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Huy động, phân bổ, sử dụng, quản lý hiệu quả các nguồn lực để đầu tư phát triển, tạo chuyển biến căn bản về kinh tế, văn hóa, xã hội ở vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số.

Tăng cường vai trò nòng cốt chính trị, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tập hợp, vận động nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hành dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội. Thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên, tích cực tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, tăng cường đối ngoại nhân dân…

MẠNH HƯNG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Chính trị xem các tin, bài liên quan.