* Sáng 15-11, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2021 tại xã Ba, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam.

leftcenterrightdel
 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với đồng bào các dân tộc tỉnh Quảng Nam. Ảnh: TTXVN 

 

leftcenterrightdel
 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với đồng bào các dân tộc tỉnh Quảng Nam. Ảnh: TTXVN 

 

leftcenterrightdel
 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với đồng bào các dân tộc tỉnh Quảng Nam. Ảnh: TTXVN

* Sáng cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với đồng bào tỉnh Cao Bằng tại Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Pác Bó, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng- nơi gắn liền các hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn đầu Người trở về Tổ quốc lãnh đạo Cách mạng Việt Nam (1941-1945).

leftcenterrightdel
 

 

leftcenterrightdel
 Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tưởng niệm Bác Hồ tại Khu Di tích Pác Bó. Ảnh:TTXVN

Sau khi Đảng thành lập và lãnh đạo cách mạng Việt Nam (03-02-1930), Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra Chỉ thị thành lập Hội Phản đế Đồng Minh - hình thức tổ chức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18-11-1930). Trong giai đoạn cách mạng nước ta chưa giành được chính quyền, Mặt trận làm nhiệm vụ tập hợp, huy động sức mạnh của toàn dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng để tiến hành đấu tranh cách mạng và giành chính quyền về tay nhân dân. Các hình thức tổ chức hoạt động của Mặt trận như: Hội Phản đế đồng minh (1930), Phản đế liên minh (1935), Mặt trận thống nhất dân chủ Đông Dương (1938), Mặt trận Dân tộc thống nhất phản đế (1940), Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh (1941), Hội Liên hiệp quốc dân Việt Nam (1946), Mặt trận Liên - Việt (1951), Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (1955), Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (1960) và Liên minh các lực lượng dân tộc dân chủ và hoà bình Việt Nam (1968), là sự vận dụng mềm dẻo, linh hoạt, sáng tạo phù hợp với từng thời kỳ đấu tranh của cách mạng Việt Nam.

leftcenterrightdel
 

 

leftcenterrightdel
 Thủ tướng Phạm Minh Chính với đồng bào các dân tộc tỉnh Cao Bằng. Ảnh: TTXVN

Trong mọi hoàn cảnh khó khăn, thách thức, Mặt trận luôn là nơi khơi dậy và phát huy lòng yêu nước của người Việt Nam; tập hợp và tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để giành độc lập, tự do cho Tổ quốc và xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho Nhân dân.

Kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18-11-1930/18-11-2021), “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư”, chúng ta khắc sâu lời dạy của Bác Hồ: “Chính sách Mặt trận là chính sách rất quan trọng. Công tác Mặt trận là công tác rất quan trọng trong toàn bộ công tác cách mạng”, nguyện cùng nhau tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ôn lại lịch sử vẻ vang của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam giúp cho chúng ta nhận thức và tin tưởng hơn về sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; về vị trí, vai trò, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Phát huy truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người Việt Nam nêu cao lòng yêu nước, truyền thống đoàn kết nhân nghĩa, tinh thần năng động, sáng tạo, ý chí quyết tâm chiến thắng nghèo nàn, lạc hậu, thực hiện thắng lợi công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá, đổi mới đất nước; tất cả nước vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”...

TTXVN