Tại buổi làm việc, lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương đã báo cáo với đồng chí Thường trực Ban Bí thư về tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác của Ban.

Từ đầu nhiệm kỳ khóa XIII đến nay, Ban Kinh tế Trung ương đã chủ trì xây dựng và hoàn thành 17 đề án về kinh tế-xã hội trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư; phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các cơ quan liên quan triển khai xây dựng 12 đề án trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Ban Kinh tế Trung ương cũng đã chủ động nghiên cứu, xây dựng và hoàn thành một số báo cáo về tình hình thực hiện một số nghị quyết của Đảng và báo cáo chuyên đề về lĩnh vực kinh tế-xã hội gửi báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu tại buổi làm việc.

Bên cạnh đó, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Kinh tế Trung ương đã triển khai hiệu quả việc nghiên cứu, thẩm định, tham gia ý kiến đối với 217 báo cáo, đề án, văn bản liên quan đến lĩnh vực kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và công tác xây dựng Đảng do các cơ quan liên quan chủ trì xây dựng trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư...

Tại buổi làm việc, các đồng chí lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương và lãnh đạo các vụ, đơn vị đã báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ban từ đầu nhiệm kỳ đến nay; những hạn chế, khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị với Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó trưởng Ban điều hành Ban Kinh tế Trung ương báo cáo tại cuộc làm việc.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Lương Cường nhấn mạnh, trong bối cảnh có nhiều thuận lợi nhưng cũng có không ít khó khăn, thách thức, tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, người lao động Ban Kinh tế Trung ương đã nêu cao trách nhiệm, đoàn kết, nỗ lực, chủ động, tích cực, triển khai cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ được giao với tiến độ và chất lượng bảo đảm trong nhiệm kỳ khóa XIII.

Trong đó, một số kết quả công tác chủ yếu Ban đạt được như: Thực hiện tốt công tác tham mưu chiến lược, kịp thời cụ thể hóa các quan điểm, định hướng lớn theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về phát triển kinh tế-xã hội. Ban cũng đã có nhiều cố gắng trong công tác theo dõi, giám sát các cấp, các ngành trong tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về kinh tế-xã hội; chủ động, nghiên cứu, hoàn thành các báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình triển khai các nghị quyết của Đảng; tích cực triển khai nghiên cứu các chuyên đề được giao phục vụ cho chuẩn bị xây dựng Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh cuộc làm việc.

Đồng chí Lương Cường đề nghị tập thể Ban Kinh tế Trung ương tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Cần tập trung cụ thể hóa, tổ chức thực hiện nghiêm theo đúng chức năng, nhiệm vụ của Ban, là cơ quan tham mưu chiến lược cho Trung ương, cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư về xây dựng đường lối, định hướng chiến lược về phát triển kinh tế-xã hội.

Cùng với đó, Ban cần tiếp tục nghiên cứu, tổng kết việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII trên lĩnh vực kinh tế-xã hội của các cấp, các ngành. Đồng thời, tiếp tục triển khai và hoàn thành tốt, có chất lượng, bảo đảm tiến độ các đề án được Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao trong năm 2024.

Đồng chí Lương Cường nhấn mạnh, tình hình kinh tế-xã hội thế giới biến động rất nhanh, cần chủ động nắm tình hình, nghiên cứu để đề xuất với Đảng để có chủ trương, định hướng, tận dụng thời cơ thuận lợi để phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Đặc biệt, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao trong các tiểu ban phục vụ Đại hội XIV của Đảng. Trong thời gian tới Ban Kinh tế Trung ương cũng cần tiếp tục chủ động phối hợp với các cơ quan của Đảng, các bộ, ngành, các cơ quan của Quốc hội và các địa phương trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao…

Tin, ảnh: GIA MINH-VŨ DUNG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Chính trị xem các tin, bài liên quan.