Dự hội nghị có Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Quân ủy Trung ương; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo 35 Quân ủy Trung ương; đại biểu một số cơ quan, đơn vị.

leftcenterrightdel
 Đại tướng Lương Cường chủ trì hội nghị. 

6 tháng đầu năm 2022, Ban Chỉ đạo 35 Quân ủy Trung ương đã triển khai thực hiện nhiệm vụ toàn diện, đồng bộ, thống nhất, kịp thời, đạt hiệu quả thiết thực; chủ động tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quân ủy Trung ương các chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, vai trò quản lý Nhà nước, giữ vững sự ổn định về chính trị, tư tưởng trong quân đội.

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị. 

Ban hành các văn bản chỉ đạo, kế hoạch, hướng dẫn, biên soạn các chuyên đề, tài liệu chuyên khảo phục vụ công tác thông tin tuyên truyền trước các sự kiện chính trị của đất nước; công tác phòng, chống dịch Covid-19; các vấn đề dư luận trong nước và quốc tế quan tâm; kịp thời định hướng tư tưởng, dư luận trong cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 Các đại biểu dự hội nghị.

Thực hiện hiệu quả đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “tự soi, tự sửa”; học tập tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; chủ động thông tin, đẩy mạnh tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, kịp thời phê phán các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị, thông tin xấu độc.

Cơ quan chức năng và các đơn vị chủ động nhạy bén nắm tình hình, tham mưu và chỉ đạo giải quyết kịp thời các vấn đề nảy sinh; tích cực, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên mặt trận tư tưởng, văn hóa. Các cơ quan báo chí, phát thanh- truyền hình quân đội đã bám sát nhiệm vụ chính trị, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo, đài Trung ương, địa phương mở rộng các chuyên trang, chuyên mục; đa dạng hóa các hình thức thông tin, tuyên truyền, định hướng tư tưởng, dư luận kịp thời, hiệu quả.

Về triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022, Ban Chỉ đạo 35 Quân ủy Trung ương xác định, tiếp tục quán triệt và thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 25-10-2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” gắn với chương trình toàn khóa thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “tự soi, tự sửa”; chủ động phát hiện, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Cùng với đó, đẩy mạnh công tác nghiên cứu, đánh giá, dự báo chính xác tình hình, kịp thời thông tin, định hướng tư tưởng bộ đội và nhân dân trước các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, những vấn đề phức tạp, nhạy cảm trong nước, khu vực và quốc tế; đa dạng hóa các nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền. Duy trì chặt chẽ nền nếp hoạt động của Ban chỉ đạo, cơ quan chức năng, lực lượng chuyên môn nghiệp vụ, thống nhất định hướng tư tưởng, triển khai các biện pháp tuyên truyền phù hợp, hiệu quả.

Nắm chắc tình hình cơ sở, địa bàn, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, không để bị động, bất ngờ; phối hợp với các cơ quan chức năng quản lý chặt chẽ tình hình chính trị nội bộ, các ấn phẩm văn hoá, văn nghệ, ngăn chặn sự thẩm lậu của tài liệu, sản phẩm độc hại vào đơn vị. 

Tin, ảnh: SƠN BÌNH - PHÚ SƠN