Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, Trưởng BCĐ chủ trì phiên họp.

Theo dự thảo kế hoạch tổng kết, BCĐ sẽ kiểm tra, đánh giá, xây dựng Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW ngày 25-2-2010 của Bộ Chính trị, khóa X về quy chế CTDV của hệ thống chính trị; trên cơ sở đó, đề xuất Bộ Chính trị ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW. Các hoạt động tổng kết phải bảo đảm chất lượng và tiến độ quy định. BCĐ phân công 6 đoàn kiểm tra để kiểm tra tại các địa phương, đơn vị. Theo đó, Đoàn kiểm tra số 1 do Trưởng ban Dân vận Trung ương, Trưởng BCĐ làm trưởng đoàn. Các đoàn còn lại do các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng là lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương làm trưởng đoàn. Về thời gian, các đoàn kiểm tra tiến hành từ tháng 3-2020 và hoàn thành trước ngày 30-5-2020...

TTXVN