leftcenterrightdel
Quang cảnh phiên họp.

Tại phiên họp, Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia công bố Quyết định thành lập Tổ giúp việc Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia; Quyết định Ban hành Quy chế làm việc của Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Theo quy chế làm việc, Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia thực hiện nhiệm vụ tham mưu, giúp Hội đồng Bầu cử quốc gia xây dựng tờ trình, kế hoạch tổ chức hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử; xây dựng kế hoạch, chương trình kiểm tra, giám sát bầu cử của Hội đồng Bầu cử quốc gia; tổng hợp, báo cáo kết quả các đoàn giám sát khi được giao; tham mưu, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các văn bản của Hội đồng Bầu cử quốc gia; tổng hợp, xây dựng các báo cáo về tình hình triển khai công tác bầu cử bảo đảm đúng tiến độ theo quy định của pháp luật khi được giao…

Nhấn mạnh rằng khối lượng công việc của Văn phòng rất lớn, đồng chí Nguyễn Hạnh Phúc đề nghị từng thành viên chủ động triển khai công việc được phân công; chủ động xây dựng quy chế làm việc của từng tiểu ban; Trung tâm Tin học triển khai xây dựng trang web, phần mềm tổng hợp số liệu về công tác bầu cử phục vụ công tác báo cáo nhanh; tham mưu xây dựng sách tập hợp văn bản hướng dẫn bầu cử, cuốn hỏi và đáp về bầu cử; chuẩn bị tổ chức hội nghị hướng dẫn Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; tham mưu làm công văn đôn đốc các công việc liên quan đến bầu cử…

Tổng thư ký Quốc hội đề nghị Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia tham khảo kỹ lưỡng báo cáo tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 để rút kinh nghiệm, khắc phục và tránh lặp lại những tồn tại, hạn chế của nhiệm kỳ trước.

Tin, ảnh: CHIẾN THẮNG