Cụ thể, UBTVQH sẽ cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi). Bên cạnh đó, các dự án luật khác cũng được UBTVQH cho ý kiến tại tuần làm việc thứ hai của phiên họp này, gồm: Dự án Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp.

UBTVQH cũng sẽ cho ý kiến về dự thảo Nghị định quy định thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa quá cảnh thông qua Hệ thống quá cảnh hải quan ASEAN để thực hiện Nghị định thư 7 về hệ thống quá cảnh hải quan; dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về xử lý tiền thuế nợ đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách Nhà nước; dự thảo Nghị quyết của Quốc hội phê duyệt Đề án tổng thể đầu tư phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số, miền núi và vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021-2025. Một số nội dung quan trọng khác cũng được thảo luận tại phiên họp lần này như việc bổ sung dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019 vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Ireland cho các xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135; phương án phân bổ sử dụng nguồn tăng thu ngân sách Trung ương năm 2018. Phiên họp thứ 37 UBTVQH dự kiến bế mạc ngày 20-9.

MẠNH HƯNG