Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Đăng Quang mong muốn, trên cương vị mới, đồng chí Bùi Văn Nghiêm sẽ cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn đoàn kết, quyết tâm đem hết trí tuệ, sức lực của mình phục vụ Đảng, phục vụ nhân dân; tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp và những thành quả đã đạt được của tỉnh trong những năm qua, tập trung mọi nguồn lực, khai thác tối đa những tiềm năng, lợi thế để phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đã đề ra. Đảng bộ và nhân dân tỉnh Vĩnh Long sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vùng đất giàu truyền thống yêu nước, cách mạng và những thành tựu đã đạt được, đoàn kết một lòng, xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh về mọi mặt, cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

TTXVN