Qua 5 năm thực hiện nghị quyết, nhận thức về vai trò của văn hóa trong đẩy mạnh toàn diện sự nghiệp đổi mới, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, trách nhiệm xây dựng, phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững đất nước của các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân thành phố được nâng lên. Truyền thống yêu nước, cách mạng, năng động, sáng tạo của Đảng bộ, nhân dân thành phố tiếp tục được bồi đắp, phát huy. Công tác xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng môi trường văn hóa đạt kết quả quan trọng, đời sống văn hóa ở cơ sở được cải thiện, nâng cao. Các hoạt động văn học-nghệ thuật phong phú; hệ thống thiết chế văn hóa từng bước được củng cố… Tuy nhiên, trong thực hiện nghị quyết, TP Hồ Chí Minh cũng còn bộc lộ những hạn chế cần khắc phục, như: Công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về văn hóa trong cán bộ, đảng viên và nhân dân chưa được thường xuyên, toàn diện; tình trạng suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có một số lãnh đạo thành phố đã tác động tiêu cực đến niềm tin của nhân dân đối với Đảng…

Phát biểu chỉ đạo hội, nghị đồng chí Võ Văn Thưởng biểu dương TP Hồ Chí Minh đã có sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng văn hóa, phát triển con người, ban hành các kế hoạch, giải pháp quan trọng và đạt được những kết quả toàn diện mà nghị quyết đã đề ra, đặt sự phát triển của văn hóa ngang hàng với kinh tế, chính trị. Tuy nhiên, so với yêu cầu cao của xây dựng, phát triển văn hóa con người với tiềm lực, vị trí của thành phố thì vẫn cần nỗ lực, cố gắng hơn; đầu tư cho văn hóa phải tương xứng hơn để xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

HUY VÕ