Công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội cần bảo đảm đúng sự chỉ đạo, định hướng chính trị, tư tưởng của cấp ủy đảng các cấp, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng vào thành công của đại hội; tích cực tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; chủ động ngăn chặn, đấu tranh kịp thời, hiệu quả với các hoạt động lợi dụng việc góp ý kiến để tán phát các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, lệch lạc, tiêu cực, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ...

Nội dung tuyên truyền xuyên suốt từ nay đến hết Đại hội XIII của Đảng là tập trung tuyên truyền về Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng; những thành tựu và bài học kinh nghiệm về sự vận dụng sáng tạo, phát triển Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào điều kiện thực tiễn Việt Nam… Tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng, mục tiêu, nhiệm vụ của đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng; các dự thảo văn kiện trình đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng; việc thảo luận, góp ý vào các dự thảo văn kiện đại hội. Tuyên truyền những thành tựu trên các lĩnh vực của đất nước, của địa phương; về hoạt động quan trọng, nổi bật và kết quả đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng...

Công tác tuyên truyền bảo đảm chất lượng, thiết thực, không phô trương, hình thức; tổ chức tốt việc tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền miệng, cổ động trực quan; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu, các hoạt động thông tin, tuyên truyền đối ngoại, phát động các phong trào thi đua yêu nước, gắn biển các công trình…

MINH ANH