leftcenterrightdel
Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị đánh giá, trong 6 tháng đầu năm, BCĐ, Cơ quan Thường trực BCĐ 35 QUTW đã quán triệt sâu sắc sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trực tiếp là QUTW, BCĐ 35 Trung ương, tập trung triển khai các chủ trương, biện pháp toàn diện, đồng bộ, thống nhất, kịp thời đạt hiệu quả thiết thực.

Trong đó, đã chủ động tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, QUTW các chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, vai trò quản lý Nhà nước, giữ vững sự ổn định về chính trị, tư tưởng trong Quân đội; ban hành các văn bản chỉ đạo, kế hoạch, hướng dẫn, biên soạn các chuyên đề, tài liệu chuyên khảo phục vụ công tác thông tin tuyên truyền trước các sự kiện chính trị của đất nước và một số nội dung quan trọng khác như: Công tác phòng, chống dịch Covid-19; các vấn đề dư luận trong nước và quốc tế quan tâm; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên một số địa bàn; một số vụ án, vụ việc vi phạm pháp luật, kỷ luật của cán bộ, đảng viên... Qua đó kịp thời định hướng tư tưởng, dư luận trong cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội.

Bên cạnh đó, đã tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, giữ vững sự ổn định trong đơn vị; chủ động thông tin tích cực, đẩy mạnh tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; kịp thời phê phán các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị, thông tin xấu độc.

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị.

Cơ quan chức năng và các đơn vị đã quán triệt, thực hiện nghiêm các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của trên; duy trì hoạt động có nền nếp; chủ động nhạy bén nắm tình hình, tập trung tham mưu và chỉ đạo giải quyết kịp thời các vấn đề nảy sinh; tích cực, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên mặt trận tư tưởng, văn hóa. Các cơ quan báo chí trong Quân đội đã bám sát nhiệm vụ chính trị, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương mở rộng các chuyên trang, chuyên mục; đa dạng hóa các hình thức thông tin, tuyên truyền, định hướng tư tưởng, dư luận kịp thời, hiệu quả.

Hội nghị cũng đã xác định một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020. Theo đó, BCĐ, Cơ quan Thường trực BCĐ 35 QUTW sẽ tiếp tục quán triệt và thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; trong đó tập trung thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, tiêu chí, chuẩn mực “Bộ đội Cụ Hồ” trong tình hình mới; đẩy mạnh các hoạt động Phong trào Thi đua Quyết thắng chào mừng đại hội Đảng bộ các đơn vị trực thuộc QUTW-Bộ Quốc phòng, Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; chủ động phát hiện, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

leftcenterrightdel
Đại tá Đoàn Xuân Bộ, Phụ trách Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân, phát biểu tại hội nghị.

Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu, đánh giá, dự báo chính xác tình hình, kịp thời thông tin, định hướng tư tưởng bộ đội và nhân dân trước các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, những vấn đề phức tạp, nhạy cảm trong nước, khu vực và quốc tế. Chủ động, tích cực bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ, bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật và công nghệ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiệp vụ; phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương; đa dạng hóa các nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền, xứng đáng vai trò nòng cốt trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa. Kiện toàn, thành lập mới, duy trì nền nếp hoạt động của BCĐ, cơ quan chức năng, lực lượng chuyên môn nghiệp vụ, thống nhất định hướng tư tưởng, triển khai các biện pháp tuyên truyền phù hợp, hiệu quả. Chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, không để bị động, bất ngờ; phối hợp với các cơ quan chức năng quản lý chặt chẽ tình hình chính trị nội bộ, các ấn phẩm văn hóa, văn nghệ, ngăn chặn sự thẩm lậu của tài liệu, sản phẩm độc hại vào đơn vị. Xây dựng, củng cố các tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, không để diễn biến tư tưởng tiêu cực và đơn thư khiếu nại tố cáo nặc danh, mạo danh với dụng ý xấu trong nội bộ; quan tâm, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của bộ đội. Phát huy vai trò của các cơ quan nghiên cứu, các học viện, nhà trường, cơ quan báo chí trong biên soạn, phát hành các loại tài liệu, tư liệu về công tác thông tin tuyên truyền giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội.

Tin, ảnh: HOÀNG HÀ