Hội thảo gồm 3 phần: Sự cống hiến của Friedrich Engels đối với chủ nghĩa Marx; tư tưởng của Engels về chiến tranh và quân đội; quán triệt và vận dụng tư tưởng của Engels vào công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay.

leftcenterrightdel
Các nhà khoa học trao đổi bên lề hội thảo.

Với hơn 50 tham luận gửi tới hội thảo, các nhà khoa học thống nhất khẳng định: Di sản của Engels để lại hết sức đồ sộ, có giá trị lịch sử và thời đại, trở thành tài sản của cả nhân loại trong tiến trình xây dựng một xã hội tự do, bình đẳng và hạnh phúc của con người thời đại mới. Cùng với Karl Marx, Friedrich Engels đã thực hiện bước ngoặt cách mạng trong tư tưởng triết học nhân loại, xây dựng nên một thế giới quan và phương pháp luận cách mạng, khoa học. Đặc biệt, trên lập trường của chủ nghĩa duy vật lịch sử, Engels đã lập luận và làm sáng tỏ lý luận của chủ nghĩa cộng sản khoa học và những vấn đề hết sức cơ bản của kinh tế chính trị học. Engels có những cống hiến to lớn về quân sự và chiến tranh, đặt nền móng cho lý luận quân sự của giai cấp vô sản - một giá trị văn hóa đặc thù của nhân loại.

Kết luận hội thảo, Đại tá PGS,TS Phạm Văn Sơn, Quyền Viện trưởng Viện KHXH NVQS khẳng định: Đây là hội thảo khoa học lý luận có ý nghĩa thiết thực, là cơ sở nghiên cứu, khẳng định sức sống mãnh liệt, giá trị trường tồn những tư tưởng vĩ đại của Friedrich Engels, Karl Marx cũng như chủ nghĩa Marx; đồng thời có giá trị thực tiễn đối với sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Tin, ảnh: NGUYỄN HỒNG SÁNG