Hơn 30 tham luận đã đánh giá toàn diện, sâu sắc tư tưởng, lý luận của đồng chí Hà Huy Tập với Đảng ta; khẳng định tinh thần bất khuất, tấm gương đạo đức cách mạng trong sáng, mẫu mực của đồng chí. Đó là tấm gương sáng về lòng yêu nước, thương dân, suốt đời phấn đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân; vượt qua mọi khó khăn, thử thách, rèn luyện, đấu tranh trong lao tù đế quốc, nhiều lần chiến đấu chống lại kẻ thù tàn bạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, nhân dân giao phó. Hy sinh khi mới 35 tuổi, nhưng những đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của đồng chí Hà Huy Tập là rất quan trọng và to lớn. Cuộc đời cách mạng cao đẹp của đồng chí là tấm gương sáng, niềm vinh dự, tự hào đối với nhân dân cả nước nói chung, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Tĩnh nói riêng.

TTXVN