Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Tòng Thị Phóng, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội; Trương Hòa Bình, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ; Phạm Minh Chính,  Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Trương Thị Mai, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Võ Văn Thưởng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Hoàng Trung Hải, Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy Ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh...

leftcenterrightdel
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị.

Báo cáo của Ban Dân vận Trung ương, Ban Cán sự Đảng Chính phủ và các ý kiến phát biểu tại hội nghị đã thống nhất đánh giá: Năm 2018, dưới sự lãnh đạo của Đảng, CTDV của cả hệ thống chính trị đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, đối ngoại, cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân. Tham gia giải quyết có hiệu quả hơn nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của nhân dân, gắn với việc đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nêu cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là của người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý. Tăng cường chỉ đạo, triển khai “Năm Dân vận chính quyền”, tập trung cải cách thủ tục hành chính, nâng cao đạo đức công vụ; tiếp dân, đối thoại, giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong nhân dân.

Các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua “Dân vận khéo” có nhiều đổi mới, lan tỏa trong các lĩnh vực đời sống xã hội. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác nắm tình hình nhân dân, hoạt động giám sát, phản biện, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra và giám sát việc thực hiện các văn bản của Đảng về CTDV được quan tâm.

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị.

“Năm Dân vận chính quyền” 2018 đã đạt được kết quả rất đáng ghi nhận; công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực của đời sống xã hội được tăng cường; công tác cải cách hành chính, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế được cấp ủy, chính quyền thực hiện nghiêm túc; dân chủ, công khai minh bạch và phòng, chống tham nhũng, lãng phí được quán triệt thực hiện trong cả hệ thống chính trị; kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ được thực hiện tốt và đạt kết quả thiết thực.

Phương hướng CTDV trong năm 2019 được hội nghị xác định: Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả, góp phần tạo sự đồng thuận của nhân dân, phát huy dân chủ, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng. CTDV tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm: Nghiên cứu, tham mưu, nâng cao chất lượng các Đề án Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao; triển khai có hiệu quả kế hoạch phối hợp giữa Ban Dân vận Trung ương với Ban Cán sự Đảng Chính phủ thực hiện “Năm Dân vận chính quyền” 2019, với phương châm “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả, bứt phá”. Tiếp tục nâng cao chất lượng các nội dung dân vận chính quyền, đó là: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; tổ chức thực thi pháp luật; thể chế hoá; giải quyết tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, khiếu kiện phức tạp, đông người; đạo đức công vụ; cải cách hành chính; cải thiện chỉ số hài lòng của người dân đối với chính quyền; góp phần xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao CTDV của các cấp các ngành từ Trung ương tới địa phương trong năm qua. Đồng chí nhấn mạnh: Thực hiện tốt CTDV và CTDV chính quyền đã góp phần tạo sự đồng thuận, động viên nhân dân tích cực tham gia thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; tiếp tục nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện thể chế xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh to lớn của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. CTDV góp phần củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị, xây dựng quan hệ mật thiết giữa Đảng và Nhân dân.

leftcenterrightdel
Lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương và lãnh đạo Ban Cán sự Đảng Chính phủ ký kết kế hoạch thực hiện công tác dân vận chính quyền 2019.

Sau khi phân tích tình hình thế giới, khu vực, trong nước tác động tới CTDV và những hạn chế yếu kém của CTDV thời gian qua, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu, năm 2019, các cấp, các ngành từ Trung ương tới địa phương cần tiếp tục quán triệt sâu sắc thực hiện có hiệu quả nội dung CTDV được xác định trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư liên quan đến CTDV ban hành trong nhiệm kỳ XII và các nhiệm kỳ đại hội Đảng. Đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị-xã hội, nhất là công tác nắm tình hình nhân dân, đặc biệt là ở những địa bàn có vấn đề phát sinh phức tạp; nâng cao hiệu quả công tác vận động, tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, nhất là những chính sách mới được ban hành; phát huy vai trò nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các tổ chức chính trị xã hội từ Trung ương tới địa phương chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải pháp có hiệu quả nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Các cấp, các ngành nâng cao hiệu quả công tác nắm, đánh giá, dự báo tình hình các tầng lớp nhân dân để chủ động, kịp thời tham mưu, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy về chủ trương, giải pháp CTDV của Đảng đáp ứng yêu cầu tình hình mới. CTDV chính quyền năm 2019 cần tiếp tục thực hiện hiệu quả các nội dung trong Chương trình phối hợp về CTDV, giai đoạn 2016 -2021 của Ban Dân vận Trung ương và Ban Cán sự Đảng Chính phủ đề ra, cùng với việc thực hiện phương châm hành động của Chính phủ năm 2019 là “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả” phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Các cấp, các ngành đẩy mạnh công tác phổ biến, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện nghiêm chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tiếp công dân, nhất là trách nhiệm tiếp công dân định kỳ, đột xuất của người đứng đầu gắn với việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; công khai lịch tiếp công dân. Bố trí đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết khiếu nại, tố cáo có năng lực, trình độ chuyên môn, tinh thần trách nhiệm và kinh nghiệm thực tiễn. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật còn bất cập, chưa phù hợp, nhất là trong lĩnh vực đất đai, bảo vệ môi trường, đầu tư xây dựng phát triển đô thị. Khắc phục hạn chế, yếu kém trong công tác quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch, lập kế hoạch sử dụng đất...

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tin tưởng: Từ kết quả tích cực của CTDV đã đạt được trong năm 2018 sẽ là nền tảng vững chắc để các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị năm 2019, góp phần tạo sự đồng thuận của nhân dân, phát huy dân chủ, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tin, ảnh: MÈ QUANG THẮNG