Năm 2019, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương và các cấp ủy Đảng trong toàn Đảng bộ khối đã hoàn thành tốt công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị. Với những biện pháp đồng bộ, hiệu quả, hầu hết các tập đoàn, tổng công ty ngân hàng thương mại trong Khối thực hiện cơ bản đạt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm 2019, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế chung của cả nước, bảo đảm việc làm ổn định, duy trì và nâng cao thu nhập, đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động. So với năm 2018, tổng doanh thu của các tập đoàn, tổng công ty trong Khối ước đạt 1,73 triệu tỷ đồng, tăng 6,1%; đóng góp vào ngân sách nhà nước hơn 258,2 nghìn tỷ đồng. Có 16/30 doanh nghiệp và ngân hàng trong Khối có lợi nhuận hơn 1.000 tỷ đồng; 8/30 đơn vị trong Khối nộp ngân sách nhà nước hơn 5.000 tỷ đồng… Công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Khối được triển khai thường xuyên, đúng quy trình, góp phần giữ vững và tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong toàn đảng bộ.

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Văn Bình trao Bằng khen tặng các đơn vị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Bình ghi nhận, biểu dương những kết quả và đóng góp quan trọng của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, sự nỗ lực vượt khó của các tập thể, cán bộ, đảng viên, người lao động tại các doanh nghiệp, đơn vị trong Khối, góp phần vào những thành quả phát triển kinh tế-xã hội nước ta trong năm 2019.

Bên cạnh đó, đồng chí Nguyễn Văn Bình cũng đề nghị Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương cần phân tích sâu hơn, kỹ hơn về nguyên nhân của những hạn chế như: Nhiều doanh nghiệp Nhà nước chậm cổ phần hóa, sắp xếp theo như các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và tiến độ đề ra; nhiều tiến độ, dự án yếu kém chậm được xử lý, kết quả chưa thực chất.

Về phương hướng nhiệm vụ trong năm 2020, đồng chí Nguyễn Văn Bình đề nghị Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương cần lưu ý một số vấn đề như: Thứ nhất, Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc cần tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Khối đối với các đảng ủy trực thuộc trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng, gắn kết quả triển khai với công tác đánh giá, bổ nhiệm cán bộ, công tác thi đua và khen thưởng,..

Ngoài ra, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Theo đó, các cấp ủy chỉ đạo thực hiện theo hướng thiết thực, hiệu quả, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ cương của Đảng trong suốt quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội, chuẩn bị các điều kiện, đặc biệt là công tác nhân sự cấp ủy ở cơ sở để tổ chức thành công Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020- 2025 và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Bên cạnh đó, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra giám sát trên cơ sở quán triệt sâu sắc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận, xây dựng và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Đặc biệt, đồng chí Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh, các cấp ủy cần tập trung lãnh đạo các doanh nghiệp thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và tiếp tục tái cơ cấu doanh nghiệp. Cụ thể, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tập đoàn, tổng công ty quyết liệt thực hiện cơ cấu lại doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết số 12-NQ/TW Hội nghị Trung ương 5, khóa XII “về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”; đẩy mạnh thực hiện cơ cấu lại các tổ chức tín dụng, ngân hàng theo Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu của giai đoạn 2016 - 2020” của Thủ tướng Chính phủ; tập trung thực hiện đảm bảo chất lượng, tiến độ các dự án, công trình đầu tư nhà nước; tiếp tục xử lý có hiệu quả, dứt điểm các dự án kém hiệu quả, thua lỗ.

Tin, ảnh: MINH MY