Dự buổi lễ còn có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Phạm Minh Chính, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Văn Bình, Trưởng ban kinh tế Trung ương; Võ Văn Thưởng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

Cùng dự có các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Hội đồng và nguyên Ủy viên Hội đồng LLTW; đại biểu nhiều ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương.

leftcenterrightdel

Đồng chí Đinh Thế Huynh phát biểu chỉ đạo tại Lễ công bố Quyết định thành lập Hội đồng LLTW nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại buổi lễ, đồng chí Phạm Minh Chính, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đọc công bố Quyết định số 28-QĐ/TW (ngày 25-7-2016) của Bộ Chính trị về việc thành lập Hội đồng LLTW và Quyết định số 35-QĐ/TW, ngày 16-8-2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về thành phần Hội đồng LLTW nhiệm kỳ 2016 – 2021. Theo đó, Hội đồng LLTW gồm 44 đồng chí, do Tiến sĩ Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư làm Chủ tịch Hội đồng; 7 đồng chí Phó Chủ tịch; 1 đồng chí Tổng thư ký và 35 đồng chí Ủy viên Hội đồng.

Hội đồng LLTW trực thuộc Bộ Chính trị khóa XII (nhiệm kỳ 2016-2021); có chức năng, nhiệm vụ tư vấn cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về các vấn đề lý luận chính trị; làm cơ sở cho việc hoạch định, hoàn thiện, phát triển đường lối, chính sách của Đảng, về những chương trình, đề tài khoa học cấp Nhà nước về lý luận chính trị, phục vụ trực tiếp công tác lãnh đạo của Đảng.

Hội đồng có nhiệm vụ trực tiếp nghiên cứu một số đề tài do Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao hoặc do Hội đồng đề xuất được Bộ Chính trị, Ban Bí thư chấp thuận; đồng thời kế thừa, chắt lọc kết quả của các chương trình, đề tài nghiên cứu khác, để thực hiện tốt chức năng tư vấn của Hội đồng và thực hiện một số nhiệm vụ khác do Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao.

Hội đồng còn có chức năng, nhiệm vụ thẩm định những vấn đề mà các ngành, các cấp trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng LLTW. Đồng thời, nghiên cứu, đề xuất những luận cứ về lý luận đấu tranh và trực tiếp tham gia đấu tranh bác bỏ những quan điểm sai trái với đường lối, quan điểm của Đảng. Giữ mối quan hệ với các cơ quan nghiên cứu lý luận của các đảng cộng sản và đảng cầm quyền trên thế giới.

Phát biểu tại Lễ công bố, đồng chí Đinh Thế Huynh dành nhiều thời gian phân tích, chỉ rõ những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong sự nghiệp đổi mới do Đảng ta khởi xướng nói chung, những kết quả của công tác lý luận nói riêng. Trên cơ sở đó, Thường trực Ban Bí thư, khẳng định: “Công tác lý luận của Đảng, các hoạt động tổng kết thực tiễn và nghiên cứu lý luận với sự tham gia của các cơ quan nghiên cứu lý luận, của đội ngũ cán bộ lý luận, đội ngũ tri thức khoa học nước ta đã có nhiều đóng góp xứng đáng, góp phần làm nên những thành tựu, có ý nghĩa lịch sử của 30 năm đổi mới”.

Đồng chí Chủ tịch Hội đồng LLTW nhiệm kỳ 2016-2021 thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế, yếu kém cần phải tập trung giải quyết, khắc phục trong công tác lý luận, để góp phần đưa nước ta phát triển nhanh và bền vững hơn nữa. Đồng chí Đinh Thế Huynh định hướng, gợi mở nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng. Trước hết, Hội đồng LLTW cần tập trung tiếp tục đổi mới hơn nữa nội dung và phương thức hoạt động, nhằm nâng cao rõ rệt chất lượng tư vấn cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; phát huy tốt hơn nữa sự chủ động, nỗ lực của các thành viên Hội đồng, của các tiểu ban và Cơ quan Hội đồng. Cùng với đó, Hội đồng LLTW cần tổ chức thực hiện tốt Chương trình nghiên cứu khoa học lý luận chính trị giai đoạn 2016-2020; tăng cường mở rộng và không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác quốc tế trong lĩnh vực lý luận chính trị.

Trong thực hiện chủ trương đổi mới phương thức hoạt động của Hội đồng LLTW, đồng chí Đinh Thế Huynh chỉ rõ: Trên cơ sở thấm nhuần sâu sắc chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng, cần tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động theo hướng gắn kết giữa nghiên cứu lý luận với tổng kết thực tiễn, theo phương châm: “lấy thực tiễn làm điểm xuất phát và điểm đến của nghiên cứu lý luận”. Do đó, hoạt động nghiên cứu lý luận phải thường xuyên gắn với tổng kết thực tiễn; chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện hiệu quả chương trình công tác trong cả nhiệm kỳ, hằng năm và từng quý. Trong đó, tập trung đi sâu nghiên cứu, tổng kết những vấn đề quan trọng và mới được nêu trong Văn kiện Đại hội XII của Đảng và những vấn đề bức thiết đặt ra từ thực tiễn đất nước, để tư vấn với Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư xây dựng các nghị quyết, quyết định, kết luận của Đảng; góp phần đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Đối với các tiểu ban và từng thành viên cần phải có chương trình, kế hoạch nghiên cứu. Mỗi người cần chủ động khảo sát, tổng kết thực tiễn thật sự khoa học và thiết thực về những vấn đề liên quan, những mô hình mới, vấn đề mới, những vấn đề đang còn có nhận thức và quan điểm khác nhau.

Về nhiệm vụ trước mắt, Thường trực Ban Bí thư chỉ rõ: Chúng ta đang triển khai việc nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, đưa nghị quyết vào cuộc sống. Do đó, Hội đồng LLTW nhiệm kỳ mới cũng phải bắt đầu đi vào hoạt động với tinh thần khẩn trương, đổi mới, sáng tạo để đạt chất lượng tư vấn cao, hiệu quả thiết thực, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng và nhân dân. Đồng chí Đinh Thế Huynh cũng mong muốn và đề nghị các đồng chí lãnh đạo bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương, các cơ quan khoa học trong cả nước cần tiếp tục nâng cao nhận thức về trách nhiệm trong việc tham gia tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận của Đảng, tạo điều kiện và hợp tác để Hội đồng LLTW hoàn thành nhiệm vụ.

Tin, ảnh: NGUYỄN TẤN TUÂN