Tuy nhiên, một số đơn vị chưa thực sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, chưa phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của cơ quan chính trị, cán bộ chính trị trong nghiên cứu, bồi dưỡng nội dung, phương pháp; chưa bố trí thời gian, phương tiện phù hợp cho CB, CS tham gia cuộc thi, nên số lượng tham gia thi chưa cao; trong những đợt thi vừa qua chưa có đơn vị quân đội có cá nhân đạt giải.

Để cuộc thi thời gian tới đạt kết tốt, Cục Tuyên huấn đề nghị cơ quan chính trị các đơn vị hướng dẫn, tổ chức cho CB, CS tham gia cuộc thi với tinh thần, trách nhiệm cao. Sau mỗi tuần, tổ chức rút kinh nghiệm, qua đó tiếp tục bồi dưỡng nội dung, định hướng phương pháp triển khai đợt thi tiếp theo; quan tâm tổ chức lực lượng nòng cốt, chuyên sâu, phấn đấu có nhiều cá nhân đạt giải cao trong mỗi đợt thi, nhất là đối với các đơn vị đã được lựa chọn làm điểm tham gia cuộc thi. Các cơ quan báo chí quân đội tiếp tục theo dõi, tăng cường tuyên truyền hoạt động và kết quả tham gia cuộc thi, về những đơn vị, cá nhân đạt giải cao trong tuần, đợt thi. Cục Tuyên huấn sẽ tổ chức khảo sát, đánh giá việc triển khai thực hiện cuộc thi tại một số đơn vị vào tuần 1 và tuần 2 tháng 11-2019.

HÀ ANH