Thông tin tại hội nghị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình cho biết: Trong năm 2018, Ban Kinh tế Trung ương tiếp tục đạt được nhiều kết quả toàn diện. Năm 2019-năm bản lề chuẩn bị cho Đại hội Đảng lần thứ XIII, Ban Kinh tế Trung ương đã xây dựng phương hướng công tác, trong đó chú trọng vào thực hiện tốt các nhiệm vụ phục vụ xây dựng văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc, công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và các nhiệm vụ theo chương trình công tác đã được Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao… Bên cạnh đó, Ban Kinh tế Trung ương đề xuất được tổ chức định kỳ hàng năm Hội nghị công tác kinh tế Trung ương của Đảng để có thể triển khai nhanh chóng, kịp thời các chủ trương, định hướng lãnh đạo phát triển kinh tế-xã hội của Đảng. Đồng thời, đề xuất về chủ trương cho phép một số tỉnh ủy, thành ủy đáp ứng các tiêu chí và điều kiện tiến hành nghiên cứu, xây dựng Đề án tái lập Ban Kinh tế tại một số địa phương.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng đánh giá Ban Kinh tế Trung ương đã có nhiều đổi mới và nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ được giao, đạt được kết quả nổi bật, như: Chủ trì, triển khai, đề xuất xây dựng nhiều đề án quan trọng đối với phát triển kinh tế-xã hội của đất nước; hoàn thành tốt công tác thẩm định và tham gia ý kiến chuyên môn về các đề án, dự án, văn bản quy phạm pháp luật quan trọng; đẩy mạnh công tác nghiên cứu, đánh giá tình hình kinh tế quốc tế và hội nhập quốc tế… Kết quả của Ban Kinh tế Trung ương thời gian qua đã khẳng định chủ trương đúng của Đảng về việc tái lập Ban Kinh tế Trung ương.

Cơ bản đồng tình với các ý kiến về phương hướng, nhiệm vụ công tác của Ban Kinh tế Trung ương trong năm 2019, đồng chí Trần Quốc Vượng yêu cầu Ban Kinh tế Trung ương tập trung nâng cao chất lượng, bảo đảm đúng tiến độ các nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu và đề xuất với Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư những vấn đề lớn về kinh tế-xã hội, phát triển lực lượng sản xuất và hoàn thiện quan hệ sản xuất, các vấn đề xã hội gắn với kinh tế, góp phần thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2019. Bên cạnh đó, Ban Kinh tế Trung ương phải thực sự là một trong những trung tâm của Đảng, Nhà nước về tập hợp trí tuệ, sự cộng tác, hợp tác của chuyên gia trong nước và ngoài nước đóng góp cho sự nghiệp đổi mới, phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Đồng thời, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và nâng cao chất lượng công tác thẩm định; quan tâm và làm tốt hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng về phát triển kinh tế để đưa các nghị quyết của Đảng nhanh đi vào cuộc sống.

Về đề xuất kiện toàn bộ máy tham mưu về kinh tế-xã hội ở các tỉnh ủy, thành ủy, đồng chí Trần Quốc Vượng cho biết, căn cứ vào các quy định hiện hành và tình hình thực tế, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan liên quan, nghiên cứu xây dựng tờ trình báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét.  

VŨ DUNG