Đây là niềm tin có cơ sở vững chắc từ lý luận và thực tiễn 86 năm lãnh đạo cách mạng Việt Nam qua 11 kỳ đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, trước mọi cơ hội và thử thách, Đảng luôn vững tay chèo, đưa con thuyền cách mạng Việt Nam đến bến bờ thắng lợi, để Đảng vững mạnh hơn, Tổ quốc giàu đẹp hơn, Nhân dân hạnh phúc hơn. Từ đó, Đảng càng thêm tin dân, dân càng thêm tin Đảng, tạo sức mạnh vô địch của ý Đảng, lòng dân.

Ảnh minh họa. Nguồn: Báo Nhân dân Điện tử. 

Niềm tin vào sự thành công của Đại hội đem lại hạnh phúc cho Đảng và Nhân dân. Đảng hạnh phúc vì được dân tộc, được Nhân dân tin tưởng giao trọng trách lãnh đạo đất nước anh hùng, với Nhân dân anh hùng luôn tuyệt đối trung thành, trọn đời theo Đảng. Nhân dân hạnh phúc vì có Đảng tiên phong, luôn đặt mục tiêu vì lợi ích của dân tộc, của Nhân dân lên hàng đầu và Nhân dân luôn được Đảng tôn trọng, luôn được đồng hành cùng sự nghiệp cách mạng của Đảng. Thật tự hào, thật hạnh phúc khi xây dựng, phát triển ngày càng tốt đẹp mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với dân, dân với Đảng; khi sự đoàn kết-cội nguồn của sức mạnh thành công, luôn được toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trân trọng, giữ gìn, với tinh thần: “Suốt đời lòng dặn giữ lời, đường dài muôn dặm chớ rời tay nhau…”(*).

 Tin tưởng vào sự thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng tạo cho chúng ta  hạnh phúc và niềm tin ở tương lai đất nước. Thành công của Đại hội lần này, với đường lối đúng đắn, sáng tạo, với đội ngũ Ban Chấp hành Trung ương ưu tú, tiêu biểu, có đủ ý chí, năng lực và đạo đức sẽ trở thành điểm tựa vững vàng để Đảng Cộng sản Việt Nam hoàn thành xuất sắc trọng trách lãnh đạo đất nước trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế. Hạnh phúc và niềm tin đến với chúng ta bằng quyết tâm, trí tuệ của Đảng; bằng việc Nhân dân đồng thuận, nỗ lực ủng hộ, chia sẻ, gánh vác và triển khai nghiêm túc, có hiệu quả  trong cuộc sống những mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội sáng suốt đề ra.

Hạnh phúc của niềm tin chính là hạnh phúc của sự tin tưởng và sự cống hiến. Mỗi cán bộ, đảng viên và người dân Việt Nam luôn sẵn sàng tự nguyện cống hiến cho Đảng, cho Tổ quốc bằng những suy nghĩ đúng, hành động hữu ích. Đây là hạnh phúc, là tình cảm, là trách nhiệm của chúng ta với Đảng, với dân tộc và với chính mình. Đây cũng đã, đang và sẽ mãi mãi là nguồn sức mạnh để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta vững bước trên con đường mà Đảng, Bác Hồ và cả dân tộc đã lựa chọn: Con đường chủ nghĩa xã hội với mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

PHẠM VĂN HUẤN

(*) Trích lời ca khúc “Màu cờ tôi yêu” - Nhạc: Phạm Tuyên, thơ: Diệp Minh Tuyền