leftcenterrightdel

Toàn cảnh hội nghị. 

Trong 3 ngày, các đại biểu tập trung nghiên cứu các chuyên đề gồm: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam; nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia; chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030 và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025; nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội; nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội; nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ BĐBP lần thứ XV và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Đại tá Phạm Hữu Chiến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh: Việc học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có tầm quan trọng đặc biệt nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân mà trước hết là đội ngũ cán bộ chủ chốt các đơn vị, góp phần tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, đấu tranh có hiệu quả các quan điểm sai trái thù địch, sẵn sàng nhận và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: NGỌC LÂN