Theo Kampuchea Thmey Daily, Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam dự kiến sẽ diễn ra tại thủ đô Hà Nội trong các ngày từ 25-1 đến 2-2 nhằm đánh giá việc thực hiện các nghị quyết của Đại hội XII, cũng như quá trình 35 năm tiến hành công cuộc Đổi mới, đồng thời vạch ra những đường hướng phát triển kinh tế-xã hội cho giai đoạn 5 năm tới, các mục tiêu cho tới năm 2030 và tầm nhìn phát triển quốc gia đến năm 2045. Ngoài ra, Đại hội lần này cũng xem xét, đánh giá về công tác xây dựng Đảng được triển khai từ Đại hội XII đến nay, giai đoạn được nhìn nhận có nhiều thay đổi trong việc làm sâu sắc hơn mô hình chủ nghĩa xã hội, định hướng kinh tế, phát triển dân chủ và tiến bộ trong xây dựng nhà nước pháp quyền.

Nội dung các dự thảo văn kiện trình Đại hội thể hiện tầm nhìn chiến lược và cách tiếp cận sáng tạo của các cơ quan lãnh đạo của Đảng, cũng như quyết tâm của dân tộc Việt Nam phấn đấu xây dựng đất nước ngày càng phát triển thịnh vượng, nhân dân ấm no, hạnh phúc.

leftcenterrightdel
Toàn cảnh Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: qdnd.vn

Theo bài viết, 90 năm kể từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập đến nay, Đại hội Đảng luôn là sự kiện chính trị quan trọng nhất của nhân dân Việt Nam, đánh dấu bước khởi đầu của một giai đoạn mới trong đời sống xã hội Việt Nam.

Bài báo nêu rõ: “Đảng Cộng sản Việt Nam luôn trung thành với lý tưởng và truyền thống cách mạng, là người lãnh đạo thực sự của toàn dân, xứng đáng với vai trò, sứ mệnh lãnh đạo cách mạng và sự tin cậy, kỳ vọng của nhân dân Việt Nam, đến nay Đảng Cộng sản vẫn là động lực bảo đảm thắng lợi cho công cuộc kiến tạo hòa bình, xây dựng xã hội công bằng, củng cố an ninh quốc gia và bảo vệ Tổ quốc”. Bài báo cũng khẳng định “Ở Việt Nam, không có một lực lượng chính trị nào khác, ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đưa sự nghiệp cách mạng của Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác”.

Tác giả bày tỏ tin tưởng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển của Việt Nam theo hướng hiện đại.

Trong lĩnh vực đối ngoại, tác giả nhấn mạnh Việt Nam ngày càng có vai trò, vị thế cao trên trường quốc tế và đây là sự khẳng định tính đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam trong đường lối “tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, sẵn sàng là bạn và đối tác tin cậy, là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, tích cực đóng góp vào những nỗ lực chung nhằm duy trì hòa bình, hợp tác và phát triển”.

Cuối bài viết, tác giả bày tỏ tin tưởng rằng, với sự chuẩn bị bài bản, chu đáo, kỹ lưỡng, Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ đề ra những định hướng, quyết sách đúng đắn và bầu ra những người có tài, có đức, có trí tuệ, năng lực vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng để tiếp tục đưa đất nước Việt Nam phát triển vượt bậc, có vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế.

DUY HOÀN (tổng hợp)