Cuốn sách là cẩm nang với những định hướng chiến lược, những chỉ đạo hoạt động thực tiễn sâu sát, những gợi mở quan trọng để các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị địa phương và từng cấp ủy, cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân quán triệt, nâng cao nhận thức và quyết tâm hành động với tinh thần chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, chung sức đồng lòng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, xây dựng đất nước phát triển cường thịnh.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa: Tạp chí Tuyên giáo 

Một nội dung quan trọng của cuốn sách là những phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Trước ngày diễn ra hội nghị thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII, Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề: Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đi đôi với thực hiện chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung trên địa bàn thành phố. Hội thảo đã nêu bật tư tưởng chỉ đạo kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; khẳng định cuốn sách của Tổng Bí thư là tài liệu có giá trị cao về lý luận và thực tiễn đối với công cuộc đổi mới. Theo đó, TP Hồ Chí Minh xác định việc xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là nhiệm vụ trọng yếu, phải tiến hành thường xuyên, liên tục, kiên quyết, kiên trì bằng nhiều biện pháp đồng bộ, từ chính trị, tư tưởng, văn hóa, tổ chức đến hành chính, kinh tế và luật pháp. Đây cũng là nhiệm vụ phải thực hiện để góp phần hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ TP Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2020-2025.

Để quán triệt, tuyên truyền, vận dụng những nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư, ngành tuyên giáo TP Hồ Chí Minh đang khẩn trương xây dựng kế hoạch, biên soạn tài liệu để sinh hoạt, học tập sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân toàn thành phố. Việc tuyên truyền nội dung cuốn sách kết hợp chặt chẽ với những chủ trương, giải pháp, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm mà Thành ủy thành phố xác định và tập trung lãnh đạo đến cuối nhiệm kỳ; trong đó, nhấn mạnh tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, phát huy sức mạnh đoàn kết; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh để đạt được thành công; đồng thời khẳng định quyết tâm phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị và nhân dân thành phố. Quyết tâm ấy được người lãnh đạo cao nhất Đảng bộ TP Hồ Chí Minh bày tỏ trong lời phát biểu tâm huyết, trách nhiệm: Cuốn sách của Tổng Bí thư đã nêu rất rõ quan điểm, tư tưởng chỉ đạo trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết chống tham nhũng, tiêu cực để tăng cường niềm tin trong nhân dân. TP Hồ Chí Minh sẽ gắn việc chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với lãnh đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả Kết luận 14 của Bộ Chính trị và Nghị định 73 của Chính phủ về khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Với vai trò là trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, dịch vụ lớn nhất cả nước; là hạt nhân của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và là một thành phố năng động, sáng tạo, có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình, kết quả hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ TP Hồ Chí Minh có vai trò quan trọng, tác động không nhỏ đến kết quả hoàn thành Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Cho nên, cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng càng có vai trò to lớn; đồng thời là lời hiệu triệu thuyết phục nhất, động viên sức mạnh để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nói chung và Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TP Hồ Chí Minh nói riêng tiếp tục phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ TP Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhìn lại những thành quả toàn diện của TP Hồ Chí Minh từ đầu nhiệm kỳ lần thứ XI đến nay, soi chiếu theo tinh thần “tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức” trong cuốn sách của Tổng Bí thư, Đảng bộ TP Hồ Chí Minh đã năng động, sáng tạo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, cùng với sự vào cuộc tích cực, nỗ lực, hiệu quả của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và sự đồng lòng, ủng hộ của nhân dân thành phố, sau đại dịch Covid-19, tình hình kinh tế-xã hội của thành phố phục hồi và phát triển đạt kết quả tích cực; công tác chăm lo an sinh xã hội được bảo đảm, quốc phòng, an ninh được giữ vững, ổn định, tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò đầu tàu trên nhiều lĩnh vực của TP Hồ Chí Minh với cả nước.

Về kinh tế, tuy tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2021 suy giảm sâu ở mức -5,36% do đại dịch Covid-19 nhưng từ đầu năm 2022, hoạt động kinh tế bắt đầu phục hồi tăng 9,03%; trong 9 tháng năm 2023, tăng trưởng kinh tế đạt 4,57%; năng suất lao động chuyển biến tích cực, bình quân giai đoạn 2021-2022 tăng khoảng 4%, cao gấp 1,8 lần so với trung bình của cả nước...

Về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thành phố đã triển khai đầy đủ, đồng bộ với tinh thần lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, kiên trì, toàn diện, chặt chẽ; Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thành phố sau khi thành lập đã khẩn trương triển khai ngay những công việc cần thiết và sớm đi vào hoạt động ổn định, bảo đảm chế độ sinh hoạt theo quy chế, nhiệm vụ được giao, gắn với chương trình công tác của Ban chỉ đạo hằng năm; tham mưu giúp Ban Thường vụ Thành ủy thường xuyên rà soát chỉ đạo bảo đảm tiến độ điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện theo dõi chỉ đạo, trao đổi về những khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân trong công tác giám định, định giá tài sản; kịp thời đề xuất giải quyết một số vụ án, vụ việc theo chức năng, thẩm quyền; luôn chú trọng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm soát quyền lực đối với cán bộ chủ chốt, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, kể cả việc triển khai kiểm toán những địa bàn, lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, có nhiều đơn thư phản ánh, tố cáo. Ban chỉ đạo đang theo dõi, chỉ đạo tiến độ, kết quả điều tra, xử lý đối với 10 vụ án và 17 vụ việc tham nhũng, kinh tế tiêu cực...

Những kết quả đó phản ánh sự năng động, sáng tạo và tinh thần lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy TP Hồ Chí Minh trên nhiều lĩnh vực; nhất là việc phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cấp ủy, cơ quan, đơn vị, phát huy tối đa vai trò của người đứng đầu trong triển khai, tổ chức thực hiện, định kỳ đánh giá, báo cáo kết quả theo quy định; kết hợp kiểm tra, giám sát kịp thời việc thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, gắn với công tác lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của cấp ủy các cấp trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh... Các chủ trương, giải pháp trên đây tiếp tục được triển khai toàn diện, hiệu quả nhằm cụ thể hóa nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ TP Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2020-2025.

CHÂU GIANG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng xem các tin, bài liên quan.