Kỳ họp lần này, Quốc hội tập trung đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH), ngân sách nhà nước (NSNN) 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, NSNN 6 tháng cuối năm 2021; kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2021-2025 (trong đó có nội dung về tăng cường công tác phòng, chống dịch (PCD) Covid-19); chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới; đầu tư công trung hạn, tài chính quốc gia (trong đó có kế hoạch vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021-2025). Đặc biệt, việc Quốc hội quyết định công tác nhân sự: Bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, cùng lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan Nhà nước... nhằm đáp ứng kịp thời công tác lãnh đạo của Đảng, chỉ đạo, điều hành của Nhà nước; góp phần tạo đồng bộ, thống nhất về cán bộ, tổ chức; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

leftcenterrightdel
Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành phiên bế mạc kỳ họp. Ảnh:Media.quochoi.vn

Để thành công của Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV chuyển hóa thành những công việc cụ thể, tác động tích cực đến tiến trình phát triển của đất nước, nhất là ngăn chặn, đẩy lùi, khống chế thành công đại dịch Covid-19, mỗi đại biểu Quốc hội (ĐBQH), người đứng đầu các bộ, ngành cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn nữa vai trò, vị trí, trách nhiệm của mình trong hệ thống chính trị đất nước, từ đó phát huy trách nhiệm, hết lòng vì đất nước, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, lắng nghe ý kiến nhân dân, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Kịp thời thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng; đặc biệt các mục tiêu quan trọng được khẳng định tại Đại hội XIII của Đảng, sớm xây dựng hệ thống pháp luật đầy đủ, đồng bộ, bảo đảm chất lượng, tầm nhìn, sự liên kết, liên thông và các giá trị nền tảng, tạo lập khuôn khổ pháp lý cho các hoạt động của đất nước, nhất là ở các lĩnh vực trọng điểm, có ý nghĩa then chốt, phù hợp với yêu cầu đổi mới, xây dựng, phát triển, hội nhập của đất nước trong tình hình mới.

Các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị-xã hội và người dân, nhất là từng ĐBQH phải gương mẫu, nêu cao vai trò trách nhiệm, nêu cao phẩm chất đạo đức, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; nghiêm chỉnh chấp hành nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiên quyết đấu tranh chống mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền, tham nhũng, lãng phí và các hành vi tiêu cực.

Cùng với đó, thực hiện hiệu quả quyền hạn, trách nhiệm của người ĐBQH, chương trình hành động, lời hứa của mình tại các hội nghị tiếp xúc cử tri; phát huy trí tuệ, trách nhiệm để đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội và HĐND các cấp; đóng góp công sức, trí tuệ, vào việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất, khả thi để tiếp tục thể chế hóa Cương lĩnh chính trị, Hiến pháp, các quan điểm, đường lối của Đảng; nêu cao vai trò trách nhiệm trong xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả; phục vụ nhiệm vụ phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn. Qua đó, góp phần đưa đất nước tiếp tục phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng với niềm tin và sự mong đợi của nhân dân và cử tri cả nước, nâng cao vai trò, vị thế của nước ta trên trường quốc tế.

Quân đội nhân dân nói chung, mỗi ĐBQH công tác trong quân đội nói riêng nguyện tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, nỗ lực học tập, rèn luyện, phấn đấu, gương mẫu đi đầu thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; cùng với cán bộ, chiến sĩ toàn quân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, vùng trời, vùng biển của Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình để đất nước phát triển toàn diện.

QĐND