Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 đã đi vào lịch sử nhân loại với những giá trị lịch sử và bài học kinh nghiệm thực tiễn vô giá, một trong những bài học quan trọng đó là phải giữ vững, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản-nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng.

Thực tiễn của cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga đã khẳng định nhân tố quyết định làm nên thắng lợi của cách mạng chính là có sự lãnh đạo của một Đảng Cộng sản chân chính, tuyệt đối trung thành với Chủ nghĩa Mác-Lênin, có lập trường kiên định, đường lối đúng đắn và nghệ thuật lãnh đạo tài tình, hết lòng vì lợi ích và hạnh phúc của nhân dân.

leftcenterrightdel
V.I.Lênin. Ảnh tư liệu

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Bolshevik Nga đã tỏ rõ sức mạnh về trí tuệ, về tư tưởng chính trị và tổ chức của mình. Từ Cách mạng Tháng Hai đến Cách mạng Tháng Mười năm 1917, V.I.Lênin và Đảng Bolshevik đề ra đường lối cách mạng đúng đắn để giành chính quyền với khẩu hiệu “Biến chiến tranh đế quốc thành nội chiến cách mạng”. Khi khả năng giành chính quyền bằng phương pháp hòa bình không còn, V.I.Lênin và Đảng Bolshevik đã kịp thời đề ra đường lối đấu tranh chuyển biến, từ “cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng xã hội chủ nghĩa”. Toàn bộ đường lối căn bản đó đã được V.I.Lênin trình bày trong bản Luận cương Tháng Tư nổi tiếng ngày 4-4-1917.

Để giữ vững sự lãnh đạo của Đảng, bảo vệ thành quả Cách mạng Tháng Mười, V.I.Lênin đặc biệt chú ý tới vấn đề thống nhất Đảng, coi đó là nhân tố có ý nghĩa quyết định nhất để lãnh đạo nhân dân Xô viết vượt qua những khó khăn hiện tại, củng cố Nhà nước vô sản. Sự lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng không chỉ bằng cương lĩnh, đường lối mà vấn đề quyết định chính là sự vững mạnh, trong sạch của tổ chức đảng và mọi đảng viên của Đảng. Thông qua tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên mà đường lối của Đảng đi vào cuộc sống.

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga còn khẳng định chân lý, đồng thời cũng là bài học có ý nghĩa lịch sử rằng, chỉ có sự lãnh đạo của một Đảng Cộng sản chân chính hết lòng vì lợi ích và hạnh phúc của nhân dân, gắn bó máu thịt với nhân dân, toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân thì mới đem lại được tự do, dân chủ, công bằng và bình đẳng thực sự cho mọi người, mới chấm dứt vĩnh viễn chế độ người bóc lột người.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, nước Nga vốn lạc hậu, thua kém các nước khác trong nhiều lĩnh vực, lại bị chiến tranh tàn phá trong cuộc nội chiến đã nhanh chóng khôi phục kinh tế, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện. Nga Xô viết trở thành nước có nền khoa học vào hàng những nước hùng mạnh và tiên tiến nhất, có nền giáo dục phổ thông và đại học chất lượng cao…

Tìm thấy chân lý từ Cách mạng Tháng Mười Nga về con đường giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, đánh đổ đế quốc xâm lược là điều kiện để cách mạng thành công, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: "Trước hết phải có Đảng Cách mệnh, để trong thì vận động và tổ chức dân chúng, ngoài thì liên lạc với các dân tộc bị áp bức và vô sản giai cấp ở mọi nơi. Đảng có vững, cách mệnh mới thành công, cũng như người cầm lái có vững thì thuyền mới chạy"(1). Trong Luận cương Chính trị tháng 10-1930, Đảng ta đã khẳng định: “Điều kiện cốt yếu cho sự thắng lợi của cuộc cách mạng ở Đông Dương là cần phải có một Đảng Cộng sản có một đường lối chính trị đúng, có kỷ luật, tập trung, mật thiết với quần chúng, từng trải tranh đấu mà trưởng thành”.

Chính từ những nguyên tắc đó, trong suốt các giai đoạn cách mạng, Đảng ta luôn chăm lo đến việc xây dựng, củng cố vai trò lãnh đạo của mình, luôn giữ vững và tăng cường mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân, giữa xây dựng Đảng và phát triển lực lượng quần chúng cách mạng và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã được thực tiễn cách mạng khẳng định và được toàn dân tin tưởng, đi theo.

Tuy nhiên, trong Đảng hiện nay vẫn còn một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên yếu kém, đặc biệt là sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” chậm được ngăn chặn, đẩy lùi và diễn biến ngày càng phức tạp hơn, tính chất ngày càng nghiêm trọng đe dọa đến sự ổn định của đất nước và làm giảm uy tín của Đảng trước nhân dân.

Thực tế này đòi hỏi Đảng Cộng sản Việt Nam cần kiên quyết đấu tranh, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, có cơ chế cụ thể để cho nhân dân tham gia xây dựng Đảng một cách tích cực và hiệu quả. Muốn vậy, trước hết cần đẩy mạnh dân chủ trong công tác lãnh đạo của Đảng, phát huy dân chủ sẽ tập hợp được trí tuệ, sức mạnh, nguyện vọng của đại đa số quần chúng nhân dân và đảng viên trong Đảng đối với công việc lãnh đạo đất nước. Phát huy dân chủ cũng kiểm soát được bệnh độc đoán, cửa quyền của một số người có chức, có quyền trong Đảng, đồng thời chống được nguy cơ chệch hướng.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh dân chủ gắn với tập trung, dân chủ nhưng phải kiểm soát, thiểu số phục tùng đa số; thường xuyên bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo của đội ngũ cán bộ Đảng; tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật cụ thể để thực hiện dân chủ cũng như thực hiện quyền lãnh đạo của Đảng và điều hành của chính quyền… Làm được như vậy, Đảng mới giữ vững được vai trò lãnh đạo toàn dân tộc trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

NGỌC MINH

--------------

(1). Trong cuốn Đường cách mệnh-Nhà xuất bản Chính trị quốc gia-Sự thật tái bản tháng 3-2017.