Không để “sót” cán bộ là không được để “sót” hiền tài, những người có phẩm chất, đạo đức tốt, biết đặt lợi ích của Đảng, Nhà nước và dân tộc lên trên hết; sẵn sàng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Tổng Bí thư nhiều lần chỉ rõ: Nếu chúng ta chọn đúng cán bộ thì đó là thắng lợi, mang lại lợi ích to lớn cho quốc gia, dân tộc và sự nghiệp cách mạng; ngược lại, nếu chọn sai cán bộ thì “tự ta hại ta”.

Vì lẽ đó, Tổng Bí thư nghiêm khắc yêu cầu không được để “lọt” cán bộ kém, rơi vào tha hóa, biến chất, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”... vào bộ máy cầm quyền; quyết tâm “không để con lươn, con chạch trèo cao, leo sâu”. Và để làm được điều đó, người làm công tác cán bộ phải thật sự trong sáng, công bằng, công tâm. Chọn nhân sự phải thật sự tinh tường, “đừng nhìn gà hóa cuốc", "đừng chỉ thấy cái mã bên ngoài, nó che đậy cái sơ sài bên trong".

Những quan điểm nêu trên được Trung ương nhất quán thực hiện, đạt được kết quả thiết thực qua việc lựa chọn nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; giới thiệu nhân sự lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, các bộ và trưởng ngành vừa được Quốc hội khóa XIV phê chuẩn... Đó là thành quả đáng mừng, củng cố niềm tin cách mạng to lớn và tạo dựng nền tảng quan trọng cho những thắng lợi kế tiếp trong giai đoạn mới.

Từ sự nêu gương và cách làm của Trung ương, rất mong từng cấp ủy, tổ chức đảng từ Trung ương đến cơ sở cần thấu triệt, nghiêm túc tổ chức triển khai hiệu quả. Phải làm sao để việc chọn người, tuyển chọn nhân sự từ cấp thấp nhất, nhỏ nhất phải làm nghiêm túc, chặt chẽ, hiệu quả. Khi lựa chọn cán bộ cho hệ thống chính trị cần “sàng” và “lọc” kỹ trên tinh thần săn đón, mời gọi, trọng dụng hiền tài và kiên quyết bài trừ các biểu hiện tiêu cực trong công tác tuyển dụng, thi tuyển đầu vào...

Ở từng cấp, việc đánh giá cán bộ cần tiến hành chặt chẽ, khoa học, đúng nguyên tắc, thủ tục. Đánh giá đúng để thấy rõ cán bộ nào là tốt, cá nhân nào còn kém... Đó là con đường duy nhất đúng để đề bạt, bổ nhiệm cán bộ lên vị trí công tác cao hơn và nghiêm khắc thải loại, đưa ra khỏi hàng ngũ của Đảng những thành phần biến chất, chậm tiến, tha hóa.

Chắc chắn rồi, việc không để “sót” và “lọt” cán bộ phải được tiến hành đồng bộ, đồng thời trong toàn Đảng và hệ thống chính trị. Tuy vậy, nếu làm tốt từ cơ sở, từ tổ chức nhỏ nhất thì càng lên trên, phần việc này càng thuận lợi, hiệu quả; giúp cho quy luật “sàng lọc cán bộ” diễn ra một cách tự nhiên và đạt kết quả tốt nhất.

Đối với từng cán bộ, đảng viên phải không ngừng phấn đấu để hoàn thiện bản thân, trở thành những công bộc có đủ phẩm chất, trình độ, năng lực ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ; đồng thời phải thường xuyên tự soi, tự sửa mỗi ngày để nhận diện, ngăn ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi mầm mống của những khuyết tật đang tiềm ẩn trong sâu thẳm mỗi con người.

NGUYỄN SÔNG TRÀ