Những thành công đó luôn bắt đầu và là thành quả được các cấp bộ đảng từ Trung ương đến cơ sở và toàn xã hội tích cực đóng góp, với tinh thần chủ động, khắc phục khó khăn, chuẩn bị chu đáo và tổ chức thành công ĐH Đảng.

Bài 1: Bài học từ sự chủ động, trách nhiệm của Trung ương

Ngay từ ĐH đại biểu toàn quốc lần thứ I của Đảng (3-1935), Đảng ta đã có hơn 3 năm làm công tác chuẩn bị về văn kiện, xác định địa điểm ĐH, lựa chọn đại biểu tham gia ĐH... Từ sự chuẩn bị chu đáo đó, các đại biểu dự ĐH đã thảo luận sâu sắc tình hình cách mạng thế giới, trong nước và đề ra 3 nhiệm vụ về: Xây dựng và phát triển Đảng, thâu phục quảng đại quần chúng, đẩy mạnh chống chiến tranh đế quốc. ĐH cũng thông qua Nghị quyết Chính trị, Điều lệ Đảng và các nghị quyết về vận động công nhân, nông dân, binh lính, thanh niên, phụ nữ; về công tác trong các dân tộc thiểu số; về đội tự vệ đỏ và đội cứu tế đỏ...

leftcenterrightdel
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Ảnh: TTXVN.

Trải qua các kỳ ĐH Đảng, với tinh thần chủ động, tích cực, trách nhiệm cao, Trung ương và cả hệ thống chính trị đều bắt tay vào cuộc làm tốt công tác chuẩn bị; tạo tiền đề cho những thành công của ĐH Đảng qua các nhiệm kỳ. Gần đây nhất là ĐH XII của Đảng. Để chuẩn bị cho ĐH Đảng các cấp tiến tới ĐH XII, ngay từ Hội nghị Trung ương (HNTƯ) 8, khóa XI, Trung ương Đảng đã quyết định thành lập 5 tiểu ban chuẩn bị ĐH XII của Đảng để chuẩn bị một cách toàn diện, bao trùm trên các phương diện, nội dung, lĩnh vực, các khâu, các bước tiến tới ĐH.

Đến HNTƯ 9, khóa XI (5-2014), Trung ương đã thông qua Quy chế bầu cử trong Đảng. Các HNTƯ 10 đến Trung ương 12, khóa XI, tiếp tục hoàn thiện dự thảo văn kiện ĐH XII, đề ra phương án nhân sự cho Trung ương, chuẩn bị và tiếp tục hoàn thiện công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và chuẩn bị nhân sự lãnh đạo chủ chốt; thông qua dự kiến danh sách Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu của ĐH... Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 36 ngày 30-5-2014 về “Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng”. Trên tinh thần đó, Ban Tổ chức Trung ương chủ trì phối hợp với các ban đảng Trung ương hướng dẫn công tác chuẩn bị và tổ chức ĐH đảng bộ các cấp. Các ban Đảng hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc chuẩn bị và tổ chức ĐH đảng bộ các cấp; thường xuyên tổng hợp, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Sự chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ đã góp phần chủ động tạo nên thành công của ĐH Đảng các cấp và ĐH XII của Đảng. Đây cũng là thực tiễn sinh động, bài học quý báu để Đảng ta kế thừa, phát triển, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công ĐH Đảng các cấp, tiến tới ĐH XIII của Đảng.

Trong các kỳ ĐH Đảng, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương và các cấp bộ đảng đối với công tác chuẩn bị và tổ chức ĐH Đảng đã góp phần quan trọng, quyết định để Đảng ta đủ tâm thế, trí tuệ xác định chủ trương, giải pháp lãnh đạo đất nước. Từ công tác chuẩn bị chu đáo, ĐH của các đảng bộ và ĐH đại biểu toàn quốc của Đảng đã tích cực đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương, thực hiện đúng Điều lệ Đảng và nguyên tắc sinh hoạt Đảng; thể hiện được những chủ đề, tư tưởng và phương châm của ĐH; tạo khí thế phấn khởi, tin tưởng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, phản động và các phần tử cơ hội. ĐH của các cấp bộ đảng và ĐH Đảng toàn quốc luôn thể hiện rõ tinh thần đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng. Các ĐH đã phát huy trí tuệ, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, các tổ chức thành viên trong hệ thống chính trị, phát huy được vai trò của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong đóng góp xây dựng văn kiện ĐH và làm tốt công tác nhân sự.

Thời gian qua, để chuẩn bị tốt cho ĐH Đảng các cấp tiến tới ĐH đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ngay từ HNTƯ 8, khóa XII (10-2018), Trung ương đã thống nhất quyết định thành lập 5 tiểu ban chuẩn bị ĐH XIII của Đảng, gồm: Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Kinh tế-Xã hội, Tiểu ban Điều lệ Đảng, Tiểu ban Nhân sự và Tiểu ban Tổ chức phục vụ ĐH. Khi xem xét, quyết định thành lập các tiểu ban, Trung ương đã thảo luận và thống nhất cao với tờ trình của Bộ Chính trị, đồng thời yêu cầu các tiểu ban khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch để sớm đi vào hoạt động.

Từ sự chỉ đạo sâu sát của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các tiểu ban chuẩn bị ĐH XIII của Đảng đã tích cực khảo sát, tìm hiểu thực tiễn tại các đảng bộ trực thuộc Trung ương và từ cơ sở; phát huy dân chủ, bình tĩnh lắng nghe các ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, thu hút trí tuệ tập thể, tạo sự thống nhất cao trong Đảng, trong nhân dân. Đây là cơ sở khoa học và thực tế giúp các tiểu ban tổng hợp, khái quát những vấn đề lý luận, thực tiễn đặt ra; kịp thời bổ sung, hoàn thiện hệ thống dự thảo các văn kiện theo đúng lộ trình, tiến độ, chất lượng.

Với tinh thần làm việc khẩn trương, thực chất, tại HNTƯ 10, khóa XII sắp diễn ra, dự kiến các tiểu ban sẽ báo cáo đề cương, Trung ương cho ký kiến, thông qua đề cương các văn kiện làm cơ sở cho việc tiến hành các bước xây dựng văn kiện tiếp theo; tổ chức xin ý kiến rộng rãi nhân dân; từng bước hoàn thiện dự thảo văn kiện trình ĐH XIII của Đảng theo đúng tiến trình, bảo đảm chất lượng. Đặc biệt, thời gian qua, Tiểu ban Văn kiện và Tiểu ban Kinh tế-Xã hội đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan nghiên cứu, tham mưu của Đảng và Nhà nước, chắt lọc, kế thừa các kết quả nghiên cứu trong những năm gần đây và căn cứ vào tình hình thực tế của đất nước để đề xuất với Ban Chấp hành Trung ương Đảng những nội dung đề cương chặt chẽ, toàn diện, khoa học, bao gồm hệ thống những chủ trương, chính sách tiếp tục đẩy mạnh đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc và đồng bộ hơn, tạo xung lực mới cho phát triển đất nước nhanh và bền vững, xây dựng Đảng TSVM. Như vậy, với cách làm đó, cho thấy Trung ương rất chủ động, trách nhiệm, làm việc khẩn trương, khoa học; tạo được niềm tin sâu sắc từ quần chúng về vai trò lãnh đạo của Đảng và tính đúng đắn, khoa học của những chủ trương, đường lối mà Đảng sẽ ban hành trong thời gian tới.

Hòa vào tinh thần làm việc của Trung ương, các đảng bộ trực thuộc Trung ương đã quán triệt sâu sắc sự chỉ đạo của trên, có chủ trương, giải pháp toàn diện và cụ thể, lãnh đạo làm tốt công tác chuẩn bị để tổ chức tốt ĐH Đảng các cấp nhiệm kỳ mới, tiến tới ĐH XIII của Đảng bảo đảm chất lượng, tiến độ quy định. Tuy nhiên, để công tác chuẩn bị được toàn diện, chu đáo, tròn khâu, dự kiến HNTƯ 10, khóa XII sẽ thảo luận, xây dựng và ban hành một chỉ thị mới lãnh đạo việc tổ chức ĐH Đảng bộ các cấp tiến tới ĐH đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Chỉ thị sẽ là kim chỉ nam, cơ sở khoa học để các cấp quán triệt, triển khai lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức ĐH các cấp thành công; đóng góp công sức trí tuệ chuẩn bị và tiến tới ĐH XIII của Đảng.

Theo lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, thời gian từ nay đến ĐH Đảng bộ các cấp tiến tới ĐH XIII của Đảng không còn dài, công việc của các cấp bộ đảng và cán bộ, đảng viên còn rất nhiều việc phải làm. Thế nhưng, với kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác chuẩn bị và tiến hành ĐH Đảng các cấp tiến tới ĐH XIII của Đảng, các đảng bộ trong toàn quốc nhất định sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị, tiến hành ĐH đúng hướng dẫn của Trung ương, đạt kết quả tốt; xác định được những chủ trương, sách lược, giải pháp lãnh đạo có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, lựa chọn được các cán bộ, đảng viên ưu tú, tiêu biểu, xuất sắc tham gia cấp ủy và cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng.

Nhóm PV Phòng Biên tập CTĐ, CTCT

(còn nữa)