Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26-3-1931/26-3-2021), phóng viên Báo Quân đội nhân dân Điện tử đã có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Phóng viên (PV): Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh được đặt trong bối cảnh Đại hội Đảng lần thứ XIII vừa kết thúc với những định hướng, nghị quyết quan trọng, vậy thưa đồng chí, dấu mốc 90 năm có ý nghĩa quan trọng như thế nào đối với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh?

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn: Chúng ta kỷ niệm 90 năm thành lập Đoàn trong bối cảnh Đại hội Đảng lần thứ XIII vừa kết thúc thành công rất tốt đẹp. Đại hội đã quyết nghị định hướng phát triển đất nước rất quan trọng, dài hạn, xác lập mục tiêu đến năm 2030, khát vọng, tầm nhìn năm 2045, với mong muốn xây dựng một đất nước Việt Nam phồn thịnh, hùng cường. Trong Nghị quyết của Đại hội XIII đặt thanh niên ở vị trí trung tâm của tất cả các vấn đề. Trong 3 khâu đột phá, đặc biệt là đột phá về nguồn nhân lực chất lượng cao đặt vai trò thanh niên ở vị trí trung tâm.

Nghị quyết yêu cầu Đoàn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để bám sát yêu cầu phát triển, bảo vệ Tổ quốc, đồng thời chăm lo, bảo vệ tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, thiết thân của thanh niên, vừa bồi dưỡng, phát huy thanh niên để đóng góp nhiều nhất cho mục tiêu phát triển đất nước.

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phát biểu tại Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. 

Chính vì vậy, kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn không phải là dịp kỷ niệm thông thường, không chỉ dừng lại ở hoạt động mang tính chất lễ nghi mà phải là đợt hoạt động, sinh hoạt chính trị sâu rộng của đoàn viên, thanh niên. Đây là cơ hội để Đoàn nhìn nhận, đánh giá, đúc kết lại những giá trị cốt lõi được hun đúc qua nhiều thế hệ, đồng thời cũng nhìn ra những điểm còn hạn chế, những khiếm khuyết của mình, đặc biệt là trong giai đoạn gần đây khi có lúc chưa bắt kịp yêu cầu thực tiễn phát triển đất nước cũng như sự biến động đa dạng trong đời sống thanh niên. Chính sự nhìn lại, đánh giá đó sẽ giúp tổ chức Đoàn có được sự định hình đầy đủ, rõ ràng hơn trong quá trình đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; trong quá trình đoàn kết, tập hợp, giáo dục thanh niên, để có nhiều hơn những thanh niên ưu tú, những đảng viên trẻ, đoàn viên có chất lượng, đóng góp cho quá trình xây dựng, phát triển đất nước, hiện thực hóa khát vọng hùng cường vào năm 2045.

PV: Trung ương Đoàn đã có những chương trình hành động gì của tuổi trẻ để thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng?

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn: Để hiện thực hóa khát vọng hùng cường vào năm 2045 của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng thì cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chia sẻ giúp đỡ của cộng đồng quốc tế, không riêng gì thanh niên. Tuy nhiên, thanh niên phải gánh vác sứ mệnh của mình, với tư cách là những người trẻ, những người xung kích sáng tạo. Những bạn thanh niên hiện nay đến năm 2045 sẽ ở độ tuổi trên dưới 40, bước vào độ tuổi đủ độ chín về kiến thức, kỹ năng, trải nghiệm để gánh vác trọng trách lớn ở từng cơ quan, đơn vị, lĩnh vực của xã hội. Những em thiếu nhi hiện nay, thậm chí, những cháu bé sinh ra ở thời điểm này vừa là chủ thể mới, cũng vừa là đối tượng thụ hưởng thành quả phát triển đất nước.

Nhận thức sâu sắc ý nghĩa đó nên ngay sau Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn đã bàn về chương trình hành động của tuổi trẻ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Hiện nay, chương trình hành động đang được khẩn trương hoàn thiện và sẽ ban hành rất sớm trong những ngày tới đây. Chương trình hành động của Đoàn có 8 chương trình lớn, trong đó 1 chương trình tập trung phát triển nguồn nhân lực trẻ, phát hiện, bồi dưỡng, đề xuất sử dụng thanh niên tài năng, để làm sao các bạn đóng góp tốt nhất cho quá trình phát triển đất nước. Ban Bí thư Trung ương Đoàn luôn bám sát những quan điểm của Đảng trong Nghị quyết Đại hội XIII để có sự đổi mới mạnh mẽ về nội dung, phương thức hoạt động. Trong đó, chú trọng giáo dục lớp thanh niên năm 2045 không chỉ giỏi về chuyên môn, có năng lực hội nhập toàn cầu mà còn có bản lĩnh, khí phách, trí tuệ, nhân cách của con người Việt Nam trong thời kỳ mới.

Đất nước ta đang bước vào một thời kỳ mới - thời kỳ khẳng định vị thế, giá trị con người Việt Nam trên trường quốc tế. Vì vậy, tổ chức Đoàn cũng cần phải tự đổi mới và làm mới mình qua mỗi chặng đường phát triển để thích ứng những biến chuyển nhanh chóng của xã hội. Muốn thực hiện tốt điều đó, không chỉ cần sự tiên phong của tổ chức Đoàn Thanh niên mà còn cần sự vào cuộc, phối hợp của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội khác với mục tiêu tạo ra một lớp thanh niên “vừa hồng”, “vừa chuyên” như lời Bác Hồ kính yêu đã căn dặn.

PV: Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư tạo đột phá trên nhiều lĩnh vực mang đến thời cơ lớn và cũng là thách thức đối với tuổi trẻ Việt Nam. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cần làm gì để thực hiện tốt các yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới?

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn: Tuổi trẻ đang phấn chấn trước một tầm nhìn, một khát vọng Việt Nam; đồng thời, cũng thấy cần phải cố gắng, nỗ lực nhiều hơn nữa để tự hoàn thiện mình, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Lòng tin, quyết tâm và sự kỳ vọng to lớn đó là động lực mạnh mẽ để Đoàn TNCS Hồ Chí Minh làm tốt các nhiệm vụ:

Thứ nhất, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, hiệu quả nội dung, phương thức hoạt động, sáng tạo không ngừng để Đoàn thực hiện tốt các yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, đồng thời theo kịp sự vận động nhanh chóng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và quá trình hội nhập quốc tế, sự phát triển như vũ bão của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Thúc đẩy chuyển đổi số trong tổ chức và hoạt động của Đoàn để phù hợp hơn với nhu cầu tiếp nhận, thỏa mãn mong muốn tự khẳng định mình của thanh niên; đến được với đông đảo thanh niên, tạo hiệu ứng xã hội tích cực, mang lại hiệu quả thiết thực, bền vững.

Thứ hai, đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi theo Chỉ thị số 42 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 - 2030”. Trọng tâm là giáo dục lòng yêu nước, tự hào dân tộc, nêu cao tinh thần trách nhiệm, lý tưởng phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong thanh thiếu nhi. Đắp xây hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới trên nền tảng các giá trị cốt lõi “tâm trong - trí sáng - hoài bão lớn”. Cổ vũ, nhân rộng các yếu tố tích cực, người tốt, việc tốt, hành động đẹp. Chủ động cung cấp thông tin, trang bị kiến thức, phương pháp, kỹ năng để mỗi đoàn viên trong tổ chức đều có thể truyền tải thông điệp giáo dục thanh thiếu nhi; để mỗi thanh niên có thể tự phòng ngừa, tự sàng lọc, tự đấu tranh với các thông tin xấu, độc. Một tổ chức với lý tưởng cao đẹp, với khát vọng lớn, với đội ngũ thanh niên bản lĩnh vững vàng sẽ tránh được tình trạng “nhạt Đảng, khô Đoàn, xa rời chính trị” như chỉ đạo tâm huyết của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Thứ ba, cổ vũ, khơi sức và phát huy ý chí, tài năng, cống hiến sức trẻ, thể hiện trách nhiệm quốc gia của thanh niên trong tham gia thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, góp phần hiện thực hoá tầm nhìn 2030, khát vọng 2045 của dân tộc. Triển khai các hoạt động tình nguyện đảm bảo tính rộng khắp, tính định hướng, tính hiệu quả, tính bền vững, tính sáng tạo. Đăng ký đảm nhận và tổ chức để thanh niên thực hiện các công trình, phần việc tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo đảm an sinh xã hội, an toàn giao thông, thực hiện các nhiệm vụ đột xuất, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu... Khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo, khuyến khích thanh niên đề xuất các ý tưởng, sáng kiến, giải pháp, ứng dụng khoa học - công nghệ trong thực hiện nhiệm vụ, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh. Cổ vũ và góp phần kiến tạo môi trường thuận lợi để thanh niên lập nghiệp, khởi nghiệp. Nâng cao năng lực số, năng lực sử dụng ngoại ngữ của thanh niên để chủ động tham gia, nắm bắt và tận dụng tối đa cơ hội của chuyển đổi số, hình thành những công dân đám mây, công dân toàn cầu, tạo nền tảng vững chắc cho những bước phát triển nhảy vọt của đất nước.

Thứ tư, kịp thời bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp; tập trung hỗ trợ thanh thiếu nhi học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, kiến thức, tay nghề, đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; nâng cao sức khoẻ thể chất, đời sống văn hóa tinh thần và các kỹ năng cần thiết trong cuộc sống. Phát hiện, bồi dưỡng, vun trồng để ngày càng có nhiều hơn lớp thanh niên tiên tiến, hình thành nhóm tinh hoa, đi đầu và dẫn dắt thế hệ của mình tiến về phía trước cùng dân tộc. Đồng thời, quan tâm chăm lo cho nhóm thanh niên yếu thế, thiếu cơ hội phát triển, vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống với tinh thần "không để người trẻ nào bị bỏ lại phía sau". Chăm lo bồi dưỡng, giáo dục, phát triển toàn diện và bảo đảm quyền của trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, con em hộ nghèo, vùng sâu, vùng xa, dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo, con em công nhân, người lao động từ nông thôn ra các đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất.

Thứ năm, xây dựng Đoàn vững mạnh về tư tưởng, chính trị, tổ chức và hành động, trong đó chất lượng cán bộ đoàn là trọng tâm, chất lượng cơ sở đoàn là đột phá. Xây dựng hình ảnh người cán bộ đoàn năng động, sáng tạo, gương mẫu, hành động, trách nhiệm, có tư duy đổi mới, gần gũi với thanh niên, sâu sát cơ sở. Tiếp tục nghiên cứu, đổi mới mô hình và tổ chức hoạt động của Đoàn, trọng tâm là tổ chức Đoàn trên địa bàn dân cư đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Nâng cao chất lượng đoàn viên, nhất là tư tưởng chính trị và tính tiên phong, gương mẫu. Tổ chức cho cán bộ trẻ, đoàn viên, thanh niên tích cực đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tham gia góp ý xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Đẩy mạnh triển khai cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”. Đoàn trực tiếp rèn luyện đảng viên trẻ, cung cấp cán bộ trẻ cho Đảng và hệ thống chính trị.

leftcenterrightdel
Các sinh viên tình nguyện của Đại học Bách khoa Hà Nội. Ảnh: TTXVN.

PV: Với vai trò “thủ lĩnh thanh niên”, theo đồng chí, cán bộ Đoàn phải có những yếu tố gì?

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn: Tâm huyết, khát vọng và kiên định là 3 yếu tố mà cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên thời nào cũng cần và nó được hun đúc, bồi đắp, nuôi dưỡng, phát triển qua nhiều thế hệ. Nếu tâm huyết, hăng say thì nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua.

Nếu không có đủ tâm huyết thì không thể làm tròn trách nhiệm của mình, chưa nói đến làm một cách sáng tạo. Phải tâm huyết, trăn trở, trách nhiệm với công việc mình làm, đây là điều hết sức quan trọng.

Khát vọng độc lập dân tộc tạo nên sức mạnh to lớn cho thế hệ thanh niên Việt Nam trong thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc, kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ với các phong trào đã đi vào lịch sử dân tộc, để lại dấu ấn khó phai mờ, tiêu biểu là phong trào “Tòng quân giết giặc lập công”, “Ba sẵn sàng”, “Năm xung phong”… góp phần xứng đáng vào công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Chính vì thế, cán bộ Đoàn phải là những người có khát vọng. Có khát vọng sẽ giúp người trẻ nói chung và cán bộ Đoàn nói riêng cố gắng, nỗ lực hơn, sáng tạo hơn, có trách nhiệm hơn và biết hy sinh. 

Một điều nữa không thể thiếu là phải kiên định mục tiêu lý tưởng của Đảng, của Đoàn ở bất cứ hoàn cảnh, bối cảnh xã hội nào. Không kiên định sẽ dễ khiến chúng ta bị chệch hướng và đến một lúc nào đó sẽ dẫn đến hiện tượng "nhạt Đảng, khô Đoàn".

PV: Nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, đồng chí có điều gì muốn nhắn gửi tới các bạn trẻ?

Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn: Mỗi người trẻ phải có ước mơ, hoài bão, khát vọng nhưng phải bắt đầu chinh phục ước mơ, hoài bão và hiện thực hóa khát vọng đó bằng những công việc rất cụ thể, hàng ngày trong học tập, lao động, công tác, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu.

Thế hệ của chúng ta bắt đầu từ hôm nay, ngay sau Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng để trồng một cái cây cho năm 2045. Chúng ta trồng cây, phải bắt đầu tự lựa chọn hạt giống, đất để gieo trồng, phải chăm sóc bón hàng ngày thì đến năm 2045 mới có cây xanh tốt, vững gốc, chắc cành và đơm hoa kết trái. Thế nên mỗi bạn trẻ ngay bây giờ hãy bắt đầu hành động từ công việc cụ thể hàng ngày của mình với những ước mơ và khát vọng cao đẹp nhất vì một Việt Nam hùng cường.

PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí!

DIỆU THÚY (thực hiện)