Quyết định về nước, chủ trì Hội nghị Trung ương lần thứ 8 (khóa I) tháng 5-1941 cùng với quyết sách nhiều vấn đề hệ trọng liên quan đến vận mệnh dân tộc trong bối cảnh đại chiến thế giới lần thứ hai bùng nổ sau hai năm là một trong những dấu ấn chứng tỏ thiên tài kiệt xuất của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh.

Trên cơ sở niềm tin vững chắc vào tiền đồ chiến thắng của Liên Xô và đồng minh cùng sự thất bại tất yếu của chủ nghĩa phát xít... lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trở về nước để chỉ đạo cách mạng Việt Nam, xúc tiến chuẩn bị những nhân tố cơ bản, kịp thời đón bắt thời cơ quốc tế thuận lợi đưa lại. Theo đó, ngày 28-1-1941, sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc quá cảnh Trung Quốc vượt qua cột mốc 108 biên giới Việt-Trung về Pác Bó, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Sau 4 tháng tích cực chuẩn bị, từ ngày 10 đến 19-5-1941, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc triệu tập và chủ trì Hội nghị Trung ương lần thứ 8. Hội nghị nêu chủ trương tạm gác lại khẩu hiệu tịch thu ruộng đất của địa chủ, phong kiến, chia cho dân cày để phát huy sức mạnh toàn dân tộc đánh đuổi đế quốc và khẳng định: “Nhiệm vụ giải phóng dân tộc, độc lập cho đất nước là nhiệm vụ trước tiên của Đảng ta và cách mạng Đông Dương, phù hợp với nhiệm vụ chung của tất cả nhân dân Đông Dương”(1). Hội nghị đánh dấu sự chuyển hướng chiến lược hết sức quan trọng của cách mạng Việt Nam. Trong đó, điểm nổi bật là việc xác định luận điểm giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa dân tộc và giai cấp. Hội nghị chủ trương: “Trước hết phải giải phóng cho được các dân tộc Ðông Dương ra khỏi ách của Pháp-Nhật... nếu không giải quyết được vấn đề dân tộc giải phóng, không đòi được độc lập, tự do cho toàn thể dân tộc, thì chẳng những toàn thể quốc gia dân tộc còn chịu mãi kiếp ngựa trâu, mà quyền lợi của bộ phận, giai cấp đến vạn năm cũng không đòi lại được”. Việc xác định quan điểm này thể hiện sự nhạy bén, linh hoạt, sắc sảo trong xác định nhiệm vụ cơ bản cả trước mắt và lâu dài của cách mạng nước ta cũng như trong nắm bắt, dự báo chính xác thời cơ cách mạng của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và Trung ương Đảng. Cũng tại hội nghị này, hàng loạt các vấn đề liên quan đến vận mệnh dân tộc đã được quyết định, trong đó có việc xác định xây dựng và phát triển căn cứ địa cách mạng, lãnh đạo, chỉ đạo phát triển lực lượng vũ trang và bán vũ trang tiến tới thành lập Quân đội nhân dân, lựa chọn cán bộ chủ chốt, xây dựng đội ngũ cán bộ... cùng các tiền đề khác được vạch ra nhằm chuẩn bị cho tổng khởi nghĩa giành chính quyền trên phạm vi cả nước. 

Từ sau Hội nghị Trung ương 8, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã xúc tiến chỉ đạo mở các lớp huấn luyện, tổ chức, vận động, chuẩn bị thành lập Mặt trận Việt Minh, trực tiếp soạn thảo các văn kiện: Tuyên ngôn độc lập, Chương trình hành động, Ðiều lệ của Mặt trận Việt Minh, tập trung chỉ đạo xây dựng căn cứ địa cách mạng, nơi đứng chân để xây dựng và phát triển lực lượng... Người kêu gọi toàn Đảng, toàn dân: “Nay, cơ hội giải phóng đến rồi, đế quốc Pháp bên Âu đã không thể tự cứu, cũng không thể tự cứu bọn thống trị Pháp ở bên ta... Trong lúc này, quyền lợi dân tộc giải phóng cao hơn hết thảy. Chúng ta phải đoàn kết lại đánh đổ bọn đế quốc và bọn việt gian đặng cứu giống nòi khỏi nước sôi lửa bỏng... Hỡi các chiến sĩ cách mạng! Giờ giải phóng đã đến. Hãy phất cao cờ độc lập, lãnh đạo toàn dân đánh tan thù chung”(2) Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, những hạt giống quân sự đầu tiên của căn cứ địa Cao-Bắc-Lạng ra đời. Ngày 22-12-1944, Người ra Chỉ thị thành lập Ðội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân-tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam ngày nay.

Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc quyết định trở về nước, chủ trì cùng những chủ trương của Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8 có ý nghĩa lịch sử đặc biệt quan trọng đối với cách mạng Việt Nam. Những quyết sách của hội nghị thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng ta do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu, nêu vấn đề giải phóng dân tộc, đánh dấu bước tiến mới trong tư duy cách mạng và sự lãnh đạo của Đảng, khẳng định bước phát triển mới của cách mạng Việt Nam; tạo những tiền đề quan trọng, quyết định thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Tư tưởng của hội nghị cùng với những chủ trương sáng suốt của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức phấn đấu thực hiện, đưa cách mạng nước ta đi đến thắng lợi cuối cùng, đưa cả nước bước vào thời kỳ nhiệm vụ giải phóng dân tộc được đặt lên hàng đầu, soi sáng, dẫn đường cho toàn dân, toàn quân ta đứng lên tổng khởi nghĩa, lật đổ chế độ thực dân, phong kiến, giành chính quyền về tay nhân dân, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa-Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á, mở ra kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Nhắc và nhớ tới mỗi sự kiện lịch sự trọng đại, trong đó có sự kiện lịch sử ngày 28-1-1941 của 80 năm về trước-ngày lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trở về nước trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc Việt Nam, gắn liền với Hội nghị Trung ương lần thứ 8 (khóa I) giữa thời khắc Đại hội lần thứ XIII của Đảng đang diễn ra tại Thủ đô Hà Nội để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta càng thấy sự vĩ đại về tư duy và tầm nhìn chiến lược của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh, với những quyết sách to lớn, mạnh mẽ, quyết liệt trên con đường phát triển đi lên của đất nước và dân tộc Việt Nam.

Đại tá, ThS LÊ HÙNG SƠN

Ban Nghiên cứu đường lối học thuyết quân sự, Viện Chiến lược Quốc phòng/Bộ Quốc phòng.

 

(1). Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng toàn tập, tập 7, 1940-1945, Nxb Chính trị Quốc gia-Sự thật, Hà Nội, 2000, tr. 118-119.

(2). Hồ Chí Minh toàn tập, tập 3, 1930-1945, Nxb Chính trị Quốc gia-Sự thật, Hà Nội, 2011, tr.230.