Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đánh dấu bước phát triển mới của phong trào đấu tranh cách mạng nước ta. Sống dưới ách đô hộ, áp bức và bóc lột gần 100 năm của kẻ thù, cuộc sống người dân vô cùng đau khổ. Nước nghèo, dân đói, xã hội lạc hậu, hơn 90% số dân bị mù chữ. Với truyền thống đoàn kết, yêu nước, đấu tranh kiên cường và bất khuất, nhiều cuộc khởi nghĩa và phong trào đấu tranh yêu nước liên tục nổ ra, nhưng đều bị kẻ thù khủng bố, dập tắt. Trước đòi hỏi của cách mạng, cùng với lòng mong đợi của toàn dân, ngày 3-2-1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đánh dấu bước phát triển mới của phong trào đấu tranh cách mạng nước ta. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và tinh thần đấu tranh anh dũng của nhân dân, đưa phong trào cách mạng phát triển ngày càng lớn mạnh. Mở đầu là Xô viết-Nghệ Tĩnh năm 1930, sau đó là phong trào đấu tranh đòi tự do dân chủ những năm 1936-1939, phát triển thành cao trào cách mạng 1939-1945, đỉnh cao là Cách mạng Tháng Tám, ta đã giành chính quyền trên cả nước. Thành công đó cho thấy rõ vai trò lãnh đạo rất to lớn của Đảng, cùng sức mạnh đấu tranh anh dũng của toàn dân, nhân tố quyết định tạo nên sức mạnh đánh thắng kẻ thù, giành thắng lợi.

Dưới sự lãnh đạo sáng tạo của Đảng, quân và dân ta đã đánh thắng nhiều kẻ thù, giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước vững bước đi lên CNXH. Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vừa mới ra đời, nhưng thực dân Pháp núp dưới bóng cờ đồng minh, mở cuộc tiến công xâm lược nước ta lần thứ hai. Trong nước, bọn phản động cũng ngóc đầu nổi dậy, đẩy mạnh chống phá khiến tình hình đất nước “như ngàn cân treo sợi tóc”. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân dân ta đã kết hợp chặt chẽ “kháng chiến với kiến quốc”, “giữa đánh và đàm”, phát huy sức mạnh của chiến tranh toàn dân, toàn diện để đánh thắng quân địch. Sau 9 năm kháng chiến trường kỳ, kết thúc bằng Chiến dịch Điện Biên Phủ, chúng ta đã buộc thực dân Pháp phải ký Hiệp định Geneva, lập lại hòa bình trên toàn Đông Dương. Ngay sau đó, được đế quốc Mỹ giúp đỡ, bọn phản động tay sai ở miền Nam ra sức chống phá, nhằm chia cắt lâu dài đất nước ta. Với đường lối kháng chiến độc lập, tự chủ, đúng đắn và sáng tạo, cùng quyết tâm đấu tranh để giải phóng dân tộc rất cao; được sự ủng hộ và giúp đỡ của bạn bè quốc tế, Đảng ta đã động viên sức mạnh cả nước, đánh thắng quân Mỹ và quân ngụy, giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa: baomoi.com. 

Tận dụng cơ hội thuận lợi, nền kinh tế nước ta bị chiến tranh tàn phá, kẻ thù lại bao vây cấm vận. Các thế lực thù địch đã mở cuộc tiến công xâm lược nước ta ở cả hai đầu đất nước. Với lòng yêu hòa bình và quyết tâm bảo vệ Tổ quốc, Đảng ta đã đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời: Trừng trị đích đáng mọi ý đồ xâm lược của địch, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên cương đất nước, đưa cả nước vững bước đi lên CNXH. Những thắng lợi to lớn đó càng minh chứng rõ, có đường lối đúng đắn và sáng tạo, kế sách đánh giặc mềm dẻo và khôn khéo, cùng quyết định sáng suốt và kịp thời của Đảng, quân và dân ta đã đánh thắng nhiều kẻ thù, giải phóng dân tộc, thống nhất và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, đưa cả nước vững bước đi lên CNXH.

Tiến hành thành công sự nghiệp đổi mới, xây dựng đất nước phát triển toàn diện, ngày càng giàu mạnh. Bước sang thập kỷ 80 thế kỷ 20, nền kinh tế nước ta gặp nhiều khó khăn, sự ủng hộ và giúp đỡ của các nước XHCN không còn, kẻ thù lại đẩy mạnh chống phá, đã tác động lớn đến đời sống nhân dân. Trước tình hình đất nước đứng trước nhiều khó khăn và thách thức, với bản lĩnh kiên cường và sáng tạo, Đảng ta đã sáng suốt đề ra và lãnh đạo thành công sự nghiệp đổi mới. Ta đã phát huy sức mạnh toàn dân, mở rộng quan hệ và hợp tác quốc tế để xây dựng, phát triển đất nước. Cùng với coi trọng phát triển kinh tế, văn hóa và xã hội, Đảng còn đẩy mạnh đấu tranh ngoại giao, bình thường hóa quan hệ với nhiều nước và tham gia vào các tổ chức quốc tế, phá thế bao vây cấm vận; tạo điều kiện thuận lợi để xây dựng nước ta ngày càng phát triển. Thành công đó đã chứng minh rõ: Bản lĩnh kiên cường cùng tư duy sáng tạo và nghệ thuật lãnh đạo khoa học, phù hợp thực tiễn của Đảng ta. Vì vậy, chúng ta đã phát huy được sức mạnh toàn dân, kết hợp với sự ủng hộ, hợp tác quốc tế để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.  

Đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Ngày nay, lực và thế của nước ta đang phát triển ngày càng vững mạnh. Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang phát triển với tốc độ rất nhanh. Đảng ta đã sáng suốt đánh giá và kịp thời đề ra chủ trương cũng như phương hướng xây dựng đất nước: Tận dụng có hiệu quả các cơ hội do cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư mang lại để thúc đẩy quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với thực hiện thành công các đột phá chiến lược, hiện đại hóa đất nước. Thực tế đó càng cho thấy rõ tư duy nhạy bén và tầm nhìn chiến lược, cũng như quyết tâm xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc của Đảng ta.  

Thắng lợi giành được trong 90 năm qua của nhân dân ta là rất to lớn, nhờ có sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng, nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Mặc dù vậy, với bản chất ngoan cố, các thế lực thù địch vẫn đẩy mạnh chống phá nước ta trên nhiều lĩnh vực. Chúng cho rằng: Cách mạng Tháng Tám thành công là do thời cơ tạo ra, chứ không phải do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Họ không thấy trước đó, có nhiều cuộc khởi nghĩa và phong trào đấu tranh yêu nước đã liên tục nổ ra, nhưng đều bị quân thù đàn áp và dập tắt. Chỉ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, dưới sự lãnh đạo của Đảng, phong trào đấu tranh của nhân dân mới phát triển ngày càng lớn mạnh, làm tăng thế và lực của cách mạng. Bên cạnh đó, Đảng còn đánh giá và dự báo đúng tình hình, chủ động chuẩn bị lực lượng và thế trận, khi thời cơ tới đã sáng suốt đưa ra quyết định rất đúng đắn, kịp thời: Phát động toàn dân tiến hành cuộc tổng khởi nghĩa giành thắng lợi. Đến đầu thập niên 1980, khi nền kinh tế đất nước gặp nhiều khó khăn, tác động không nhỏ đến cuộc sống người dân, kẻ thù lại cho rằng: Đảng ta chỉ giỏi lãnh đạo kháng chiến, không có năng lực xây dựng, phát triển kinh tế; hoặc khi CNXH ở Đông Âu sụp đổ, chúng lại vội vã tuyên bố: "Sớm muộn gì thì CNXH ở Việt Nam cũng sẽ đổ theo". Mặc dù gặp nhiều khó khăn và thách thức nhưng Đảng ta vẫn kiên định, vững vàng, đoàn kết một lòng, sáng suốt đề ra và tổ chức thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới. Xây dựng đất nước vững bước đi lên CNXH, có kinh tế, văn hóa, khoa học và công nghệ phát triển ngày càng mạnh mẽ, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao; vị thế của đất nước và của Đảng Cộng sản Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được khẳng định. Thực tế đó đã cho thấy vai trò vô cùng to lớn của Đảng, quyết định đến thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đồng thời, cũng cho thấy âm mưu quỷ quyệt của kẻ thù nhằm phủ định vai trò lãnh đạo của Đảng, làm giảm uy tín của Đảng trước nhân dân, hòng gây "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với xã hội. Vì vậy toàn Đảng, toàn dân và toàn quân cần nêu cao cảnh giác, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù, bảo vệ chế độ, bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân.        

Thiếu tướng PGS, TS BÙI THANH SƠN