Đây là những vệt bài có ý nghĩa, được bạn đọc cả nước quan tâm, có nhiều phản hồi tích cực, thể hiện tình cảm sâu sắc của các tầng lớp nhân dân hướng về Đảng quang vinh; khẳng định chân lý: Đảng ta vĩ thật vĩ đại!

Trung tướng Lê Nam Phong, nguyên Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Lục quân 2, Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng: Mọi thắng lợi đều bắt nguồn từ sự lãnh đạo sáng suốt

Đọc các vệt bài trên Báo Quân đội nhân dân, tôi rất nhất trí với những đánh giá về vai trò, vị trí của Đảng Cộng sản Việt Nam với cách mạng Việt Nam.

Khi còn thiếu niên, tôi đã được giác ngộ lý tưởng của Đảng. Nhờ đó, tôi hiểu hơn về sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, thoát khỏi nô lệ, đói nghèo. Đây là điều thôi thúc tôi tham gia cách mạng, đi qua các cuộc chiến tranh chống thực dân, đế quốc và bè lũ bành trướng bá quyền, rồi tham gia làm nhiệm vụ quốc tế giải phóng Campuchia. Chúng tôi hiểu rằng, mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam đều bắt nguồn từ sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng.

Với nền tảng tư tưởng là Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng ta thực sự tiên phong, là ngọn đuốc soi đường cho cách mạng Việt Nam đi đến thắng lợi cuối cùng. Điều đó đã, đang và tiếp tục được thực tiễn chứng minh. Sự đổi thay kỳ diệu của đất nước, vị thế của dân tộc, đời sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân hôm nay đã khẳng định đường lối sáng tạo và sự tài tình của Đảng. Hơn ai hết, thế hệ chúng tôi thấm thía nỗi đau mất nước và cảnh đói nghèo lầm than suốt đêm trường nô lệ. Nếu không có Đảng soi đường, chỉ lối thì dân tộc ta mãi còn trong mịt mù cơ cực dưới gót dày áp bức của ngoại bang.

Bởi vậy, trách nhiệm của mỗi chúng ta, mà trước hết là đội ngũ đảng viên phải ra sức bảo vệ Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng cách mạng, khoa học của Đảng; kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng với những luận điệu xuyên tạc, chống phá Đảng, chống phá lý luận Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh… Đảng ta đã nhất quán lấy Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động, không thể tách rời hoặc thêm bớt nền tảng tư tưởng ấy. Mỗi đảng viên phải tuyệt đối tin tưởng vào đường lối, chủ trương của Đảng, nói và làm theo nghị quyết; cảnh giác trước mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của thế lực thù địch, kiên quyết giữ vững phẩm chất, bản lĩnh của người đảng viên cộng sản trong mọi tình huống.

Trung tướng, PGS, TS NGUYỄN NGỌC HỒI, nguyên Tổng biên tập Tạp chí Quốc phòng toàn dân: Đảng nuôi, dạy Quân đội ta lớn mạnh

Lịch sử cách mạng Việt Nam chứng minh rõ quan điểm “Đảng Cộng sản lãnh đạo quân đội” là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong tư tưởng, cũng như hành động của Hồ Chí Minh và Đảng ta về xây dựng LLVT cách mạng. Ngay từ đầu năm 1930, Chánh cương vắn tắt của Đảng đã xác định “tổ chức ra quân đội công nông”. Trong suốt quá trình xây dựng, giáo dục và rèn luyện Quân đội ta, Hồ Chí Minh luôn yêu cầu “xây dựng quân đội-một quân đội nhân dân thật mạnh, dưới sự lãnh đạo của giai cấp công nhân và của Đảng”. Người khẳng định: “Quân đội ta có sức mạnh vô địch, vì nó là một quân đội nhân dân do Đảng ta xây dựng, Đảng ta lãnh đạo và giáo dục”. Người nhiều lần nhắc nhở: “Phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong quân đội”.

Để thực hiện sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội, Đảng ta thiết lập hệ thống tổ chức đảng trong quân đội từ Quân ủy Trung ương đến các tổ chức đảng ở cơ sở, cùng hệ thống cơ quan chính trị và các tổ chức quần chúng, nhằm bảo đảm cho sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội luôn được giữ vững. Đảng tập trung truyền thụ nền tảng tư tưởng của mình là Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào hoạt động quân sự và đời sống bộ đội; làm cho học thuyết của giai cấp công nhân trở thành kim chỉ nam cho các hoạt động của quân đội. Thông qua hoạt động của các cấp ủy đảng, cán bộ chính trị và hệ thống cơ quan chính trị trong quân đội, Đảng thường xuyên tổ chức giáo dục chính trị, làm cho mọi cán bộ, chiến sĩ thấu triệt đường lối, chính sách của Đảng; hiểu rõ mục tiêu, lý tưởng của Đảng cũng là mục tiêu chiến đấu của quân đội. Đặc biệt, Đảng thường xuyên chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân; sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân. Nhờ thường xuyên giữ vững sự lãnh đạo của Đảng, Quân đội ta luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình trong mọi giai đoạn cách mạng, xứng đáng với lời tuyên dương của Bác Hồ kính yêu: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.

Hơn 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam đã chứng tỏ nguyên tắc Đảng Cộng sản lãnh đạo quân đội luôn được quán triệt và thực hiện nghiêm túc trong thực tế. Đó là một chân lý bất biến!

Anh hùng LLVT nhân dân NGUYỄN ĐỨC THỤY, nguyên Chỉ huy Tiểu đoàn Đặc công nước 41, Trung đoàn 779, Đặc khu Quảng Ninh: Lịch sử của Đảng là pho sử bằng vàng

Quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta đã xây dựng nên truyền thống vẻ vang, quý báu. Những truyền thống đó là sự kế thừa và phát huy lịch sử tốt đẹp của dân tộc, của giai cấp công nhân Việt Nam và giai cấp công nhân quốc tế; là sự hy sinh xương máu, phấn đấu không mệt mỏi của các thế hệ cán bộ, đảng viên. Thực tiễn 90 năm qua chứng minh: Đảng ta đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, đưa đất nước đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Những truyền thống quý báu, lịch sử vẻ vang của Đảng thật sự "là cả một pho lịch sử bằng vàng".

Tôi rất hoan nghênh Báo Quân đội nhân dân mới đây đã đăng tải các vệt bài khắc họa bản chất tốt đẹp, lịch sử vẻ vang, thành quả cách mạng to lớn của Đảng; đồng thời chỉ rõ những vấn đề mà thực tiễn đang đặt ra cho toàn Đảng và dân tộc. Các vệt bài càng có ý nghĩa hơn khi chúng ta đang thiết thực hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Vì lẽ đó, các vệt bài thu hút sự quan tâm đặc biệt của độc giả cả nước.

Để pho lịch sử đó thấm sâu hơn vào tâm trí cán bộ, đảng viên và quần chúng, góp phần chống lại các luận điệu sai trái và âm mưu của các thế lực thù địch xuyên tạc lịch sử Đảng và cách mạng Việt Nam, phủ nhận lịch sử và vai trò lãnh đạo của Đảng thì công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng là vô cùng quan trọng. Điều này góp phần xây dựng, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

Trong công tác tuyên truyền, trước yêu cầu thực tiễn hiện nay đòi hỏi các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, nhất là các cơ quan báo chí cách mạng phải tiếp tục có sự đổi mới cả về nội dung và hình thức tuyên truyền; đưa các thông tin thuộc nhiều lĩnh vực, nhất là xây dựng Đảng một cách kịp thời, tin cậy; thẳng thắn đề cập những hạn chế, yếu kém trong công tác xây dựng Đảng, những vấn đề bức xúc về kinh tế-xã hội… Qua đó định hướng dư luận, góp phần để mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng hiểu sâu sắc hơn về truyền thống vẻ vang, bản chất tốt đẹp của Đảng, tạo động lực không ngừng phát huy những truyền thống đó, tích cực xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Thiếu tá TS Lê Văn Sang, cán bộ Phòng Chính trị, Trường Sĩ quan Tăng Thiết giáp (Binh chủng Tăng Thiết giáp): Thành quả của sức sáng tạo tuyệt vời

Không cần bàn cãi gì thêm: Một trong nhiều thành quả cách mạng quan trọng của Đảng ta chính là đã lãnh đạo dân tộc tiến hành thành công sự nghiệp đổi mới đất nước.

Sau ngày đất nước hòa bình, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân bước vào cuộc trường chinh mới là kiến thiết đất nước trên đống đổ nát, hoang tàn của chiến tranh. Lúc bấy giờ, không ít quan điểm manh nha từ chính nội bộ lo ngại rằng, Đảng ta chưa có kinh nghiệm trong lãnh đạo tổ chức phát triển kinh tế-xã hội. Thế nhưng, bằng trách nhiệm của một Đảng cách mạng chân chính, ngay trong các nhiệm kỳ Đại hội IV và Đại hội V của Đảng, các đồng chí Trung ương và lãnh đạo các cấp đã tích cực tìm kiếm mô hình, quyết liệt làm trước, thâm nhập cơ sở để trải nghiệm, đúc rút và khái quát thực tiễn, tổng kết thành lý luận, làm căn cứ hoạch định chủ trương lãnh đạo sự nghiệp đổi mới. Nhờ đó mà những chủ trương đổi mới của Đảng được manh nha từ Đại hội IV, V, rồi dần hoàn thiện, bổ sung, phát triển tại Đại hội VI (1986) của Đảng.

Qua 34 năm kiên định đường lối đổi mới, đến nay đất nước đã đạt nhiều thành tựu quan trọng, trên cả phương diện nhận thức-lý luận và thực tiễn. Đảng đã hình thành hệ thống quan điểm, chủ trương về đẩy mạnh CNH, HĐH, nhận thức về đặc điểm, nội dung CNH, HĐH của Đảng ngày càng sáng rõ hơn. Đó là: CNH, HĐH gắn với quan hệ sản xuất phù hợp; phải dựa trên sự phát triển đa dạng các hình thức sở hữu, các thành phần kinh tế; gắn phát triển và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường với vai trò quản lý của Nhà nước và các vấn đề chính trị, xã hội, văn hóa, an ninh, quốc phòng, đối ngoại.

Từ một nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu với 90% dân số làm nghề nông, Việt Nam đã xây dựng được cơ sở vật chất kỹ thuật, hạ tầng kinh tế-xã hội từng bước đáp ứng được cho sự nghiệp CNH, HĐH và chuyển toàn bộ mọi hoạt động của nền kinh tế nông nghiệp sang nền kinh tế có tư duy công nghiệp. Quy mô của nền kinh tế tăng nhanh, thu nhập đầu người vượt khỏi ngưỡng thu nhập thấp, đưa Việt Nam thoát khỏi tình trạng kém phát triển, trở thành một trong những quốc gia có những dấu ấn phát triển bứt phá, được thế giới ghi nhận, đánh giá cao. Đó là thành quả từ tài năng lãnh đạo và sức sáng tạo tuyệt vời của Đảng ta.

Ông NGUYỄN VĂN TRÌNH, xã Ia Nhin (Chư Păh, Gia Lai): Hạnh phúc vì có Đảng

Đọc vệt bài "90 mùa xuân, Đảng là đạo đức, là văn minh" đăng trên Báo Quân đội nhân dân từ ngày 13 đến 17-1-2020 giúp tôi hiểu sâu sắc hơn về mục tiêu, lý tưởng, bản chất và phương pháp lãnh đạo cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đặc biệt là ở bài 1 "Đạo đức, văn minh-bản chất và nhu cầu tự thân của Đảng".

Nói đến đạo đức, văn minh của Đảng ta, tôi tâm đắc hai điều bao trùm toàn bộ quá trình 90 năm lãnh đạo cách mạng của Đảng:

Thứ nhất, Đảng ta ra đời là sự lựa chọn tất yếu của lịch sử để cứu dân, cứu nước khỏi vòng áp bức, nô lệ thực dân, phong kiến. Trước đó các phong trào yêu nước phát triển mạnh, nhưng do thiếu đường lối đúng đắn, thiếu tổ chức và lực lượng cần thiết nên lần lượt thất bại, làm cho cách mạng Việt Nam chìm trong cuộc khủng hoảng sâu sắc về đường lối cứu nước. Trong bối cảnh đó, Đảng Cộng sản Việt Nam được lịch sử giao cho sứ mệnh nắm quyền lãnh đạo duy nhất đối với cách mạng Việt Nam.

Hai là, xuyên suốt quá trình lãnh đạo, Đảng ta luôn kiên định và giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, từng bước hiện thực hóa mục tiêu cách mạng phù hợp với hoàn cảnh lịch sử. Đầu tiên là tiến hành giải phóng dân tộc, thực hiện khẩu hiệu "người cày có ruộng", rồi từng bước đi lên chủ nghĩa xã hội, đem lại ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Trước những sóng gió và tình thế "ngàn cân treo sợi tóc", Đảng ta vẫn thể hiện bản lĩnh vững vàng, trí tuệ và tiên phong chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam.

Tôi tin rằng tuyệt đại đa số người Việt Nam đều hạnh phúc vì có Đảng Cộng sản Việt Nam và biết ơn sâu sắc lãnh tụ Hồ Chí Minh, các nhà lãnh đạo cách mạng, anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho cuộc sống bình yên, hạnh phúc hôm nay. Đây cũng là cội nguồn sức mạnh để Đảng ta đấu tranh, bác bỏ mọi luận điệu xuyên tạc, phá hoại nền tảng tư tưởng, đường lối cách mạng của Đảng.