Bên cạnh những mặt thuận lợi, Quân khu 7 phải đối mặt với nhiều thách thức, đặt ra những yêu cầu cấp thiết trong thực hiện công tác quốc phòng, quân sự địa phương (QP, QSĐP).

Những năm qua, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Đảng ủy Quân khu 7 luôn coi trọng lãnh đạo nâng cao chất lượng công tác QP, QSĐP. Yêu cầu đặt ra là Đảng ủy, Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh, bộ CHQS các tỉnh phải dự báo, đánh giá sát tình hình, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ QP, QSĐP; kết hợp phát triển kinh tế-xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh (QPAN); xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD), thế trận QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; tăng cường tiềm lực quốc phòng, khu vực phòng thủ (KVPT) các tỉnh, thành phố vững mạnh, tạo thế vững trong thế trận quốc phòng, KVPT của quân khu. Các pháp lệnh, quy định pháp luật, chỉ thị, kế hoạch về công tác quân sự, quốc phòng phải được thực hiện hiệu quả ngay tại cơ sở, ở từng địa phương.

Điểm nổi bật trước hết là Đảng ủy Quân khu 7 lãnh đạo thực hiện tốt công tác giáo dục kiến thức QPAN. Để thực hiện hiệu quả công tác giáo dục QPAN, Quân khu 7 đã chỉ đạo các cấp, ngành chức năng biên soạn thêm nhiều chuyên đề giáo dục mới, bám sát thực tiễn tình hình khu vực, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình hiện nay; những tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và những vấn đề đặt ra đối với nhiệm vụ QPAN trên địa bàn. Các cấp chú trọng bồi dưỡng kiến thức QPAN cho cán bộ chủ trì, chủ doanh nghiệp, mở rộng, đa dạng hình thức giáo dục, tuyên truyền cho tầng lớp trí thức, học sinh, sinh viên, công nhân, ngư dân... Định kỳ, Bộ tư lệnh Quân khu 7 và các địa phương tổ chức gặp mặt đại biểu già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng dân cư, chức sắc các tôn giáo và tổ chức thông báo thời sự tại các trường đại học trên địa bàn; trao đổi thông tin tình hình với các tỉnh ủy, thành ủy; chú trọng gắn giáo dục QPAN với xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, xây dựng hạt nhân chính trị nòng cốt tại thôn, bản, khu phố. Trung bình mỗi tỉnh, thành phố xây dựng được hơn 10.000 hạt nhân chính trị nòng cốt. 

Quân khu 7 phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương thực hiện tốt kết hợp kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế, văn hóa, xã hội và đối ngoại; thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về QP, QSĐP. Đây là vấn đề vừa có tính cấp bách, vừa có tính chiến lược lâu dài, nhằm phát triển kinh tế gắn với củng cố QPAN tại vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Quân khu phối hợp với các tỉnh ủy, thành ủy xây dựng, triển khai, thực hiện tốt nhiều đề án, đề tài khoa học, tiêu biểu, như: “Xây dựng, hoạt động của KVPT tỉnh, thành phố có KCN, KCX trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”; “Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ (DQTV)”, “Xây dựng điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới trên địa bàn quân khu giai đoạn 2019-2025”... Theo đó, các đơn vị, địa phương xây dựng, kiện toàn, bố trí đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, theo hướng “tinh, gọn, mạnh”. Các đơn vị, địa phương xây dựng được nhiều mô hình, biện pháp nâng cao năng lực quán triệt, cụ thể hóa nghị quyết, năng lực dự báo, đánh giá tình hình cho đội ngũ cán bộ chủ trì, xây dựng LLVT địa phương vững mạnh, thực sự là lực lượng nòng cốt trong tham mưu, tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ QP, QSĐP, xây dựng nền QPTD vững mạnh. Cơ quan quân sự địa phương chủ động nghiên cứu, nắm chắc, đánh giá, dự báo đúng tình hình, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ QP, QSĐP, giải quyết tốt các tình huống, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đặc biệt, về xây dựng lực lượng, thế trận quân sự, thế trận chiến tranh nhân dân, Quân khu 7 đã chỉ đạo phát huy tốt vai trò, chức năng của lực lượng DQTV. Hiện lực lượng DQTV được xây dựng chiếm 1,45% dân số, có 25,2% đảng viên, 100% xã, phường, thị trấn có chi bộ quân sự, có 91,7% chi bộ có cấp ủy và thành lập được hơn 1.400 ban CHQS ở các cơ quan, tổ chức, ban, ngành. Mỗi tỉnh, thành phố còn xây dựng một đại đội dân quân trực thuộc tỉnh, thành phố (riêng TP Hồ Chí Minh, mỗi quận, huyện xây dựng một đại đội). Các đại đội dân quân được trang bị phù hợp, tuyển chọn, huấn luyện chuyên sâu. Các địa phương xây dựng 74 trung đội dân quân tại KCN, KCX, 66 tiểu đội tự vệ trong doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài... Các tỉnh biên giới còn xây dựng 59 chốt dân quân xen kẽ các đồn, trạm biên phòng, tạo thế khép kín.

Từ yêu cầu thực tiễn, mới đây, quân khu triển khai xây dựng thí điểm các điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới tại các tỉnh: Tây Ninh, Bình Phước, Long An. Hiện, các địa phương đã xây dựng được 5 điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới (mỗi điểm 5 hộ dân, có hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ), góp phần phát triển kinh tế, tăng cường QPAN vùng biên. Để tạo nguồn lực, Quân khu 7 triển khai tốt các mô hình “Đơn vị, địa phương phía sau chi viện đơn vị, địa phương phía trước”, “Gắn kết, hỗ trợ đồng bào có đạo, đồng bào dân tộc thiểu số”, vận động các tập đoàn, doanh nghiệp hỗ trợ... Theo đó, các đơn vị, địa phương trong nội địa giúp đỡ, hỗ trợ kinh phí, vật chất, nguồn lực cho các đơn vị, tỉnh biên giới, biển, đảo. Dựa vào dân xây dựng KVPT, các đơn vị đều phối hợp với các địa phương xây dựng nhà tặng đồng bào có đạo, đồng bào dân tộc thiểu số nghèo ổn định cuộc sống, hỗ trợ sản xuất, thực hiện tốt Phong trào “LLVT chung sức xây dựng nông thôn mới”. Các địa phương đều có thêm nguồn lực xây dựng đường tuần tra biên giới, khu căn cứ hậu cần KVPT… Các đề án, chương trình, công trình phát triển kinh tế, khu chế xuất, công nghiệp đều có ý kiến của cơ quan quân sự, tạo động lực phát triển kinh tế, tăng cường tiềm lực QPAN... Bên cạnh đó, Quân khu 7 còn thực hiện tốt công tác đối ngoại quốc phòng. Quân khu và hầu hết các đơn vị trực thuộc đều ký kết kết nghĩa với các đơn vị Quân đội Hoàng gia Campuchia, nhất là các tỉnh giáp biên giới, tăng cường trao đổi thông tin, giao lưu hợp tác quốc phòng, văn hóa, kinh tế... xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị hợp tác, xây dựng tình đoàn kết giữa quân đội, nhân dân hai nước Việt Nam-Campuchia.   

NGUYỄN DUY HIỂN