Phóng viên (PV): Xin đồng chí cho biết những cảm nhận của mình về bài viết của GS, TS Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”?

Đồng chí Bùi Thúy Phượng: Đây là bài viết sâu sắc, khoa học có ý nghĩa rất quan trọng, nhất là trong thời điểm cả nước đang hướng tới ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; bài viết còn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi toàn đảng, toàn quân ta đang triển khai Nghị quyết Đại hội Toàn quốc lần thứ XIII trong bối cảnh thế giới có nhiều diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, dịch bệnh Covid-19 hoành hành, nhưng Việt Nam lại là một đất nước đang có hướng đi đúng đắn, thành công trong phòng chống dịch bệnh, là một trong số rất ít có được tăng trưởng dương trong năm 2020. Vì vậy, bài viết của Tổng Bí thư đã tiếp thêm niềm tin tưởng của cán bộ đảng viên, nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, đối với con đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (CNXH) của đất nước ta. Là một cán bộ ở tỉnh Quảng Ninh, chúng tôi lại càng cảm nhận thấy rõ nét hơn những thành tựu mà công cuộc đổi mới xây dựng đất nước do Đảng lãnh đạo mang lại.

leftcenterrightdel
Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: nhandan.org.vn. 

PV: Theo đồng chí, khái niệm về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong bài viết được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề cập như thế nào?

Đồng chí Bùi Thúy Phượng: Qua nghiên cứu bài viết, tôi nhận thấy, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đưa ra những nhận thức rất mới, sâu sắc về mặt lý luận, tổng kết thực tiễn đối với CNXH Việt Nam như: CNXH Việt Nam phải là vì con người, vì cuộc sống của nhân dân chứ không phải vì lợi nhuận của một nhóm người nào; CNXH Việt Nam là xử lý đúng đắn các mối quan hệ giữa tăng trưởng, phát triển kinh tế với tiến bộ, công bằng xã hội, chăm lo an sinh xã hội, đó là lợi ích của nhân dân; CNXH Việt Nam là sự hoàn thiện hệ thống chính trị, đặc biệt là xây dựng nhà nước pháp quyền và phân biệt rõ giữa Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa (XHCN) với nhà nước pháp quyền tư sản cũng là một điểm mới được làm rõ trong bài viết.

Một trong những vấn đề được Tổng Bí thư đề cập đến tôi thấy rất tâm đắc là chúng ta đang đi lên CNXH nhưng bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa, có nghĩa là bỏ qua chế độ áp bức, bất công, bóc lột tư bản chủ nghĩa; bỏ qua những thói hư tật xấu, những thiết chế, thể chế chính trị không phù hợp với chế độ xã hội chủ nghĩa, chứ không phải bỏ qua cả những thành tựu, giá trị văn minh mà nhân loại đã đạt được trong thời kỳ phát triển chủ nghĩa tư bản. Việc luận giải rõ vấn đề này có ý nghĩa rất quan trọng, vì trên thực tế không ít người còn hoài nghi khi chúng ta nói bỏ qua chế độ tư bản, nhưng lại phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN. Vì lẽ đó mà sự luận giải trên đây đã giúp cho chúng ta có nhận thức đúng đắn hơn, từ đó có sự tin tưởng hơn về con đường mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn.

Chúng ta đang sống trong những ngày tháng 5 lịch sử, kỷ niệm 131 năm ngày sinh nhật Bác Hồ, kỷ niệm 110 năm ngày người thanh niên Nguyễn Tất Thành đi ra nước ngoài với hành trang mang theo mình là niềm khát khao cháy bỏng là cứu nước, giải phóng dân tộc. Bằng kinh nghiệm thực tiễn phong phú của mình kết hợp với lý luận cách mạng, Hồ Chí Minh đã khẳng định chỉ có độc lập dân tộc gắn liền với CNXH mới thực sự mang lại ấm no, tự do, hạnh phúc cho nhân dân. Từ đó, trong Cương lĩnh đầu tiên của Đảng, Hồ Chí Minh đã xác định độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là đường lối cơ bản, xuyên suốt của cách mạng Việt Nam. Người cũng luôn khẳng định chỉ có chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản mới có thể giải quyết triệt để vấn đề độc lập cho dân tộc, mới có thể đem lại cuộc sống tự do, ấm no và hạnh phúc thực sự cho tất cả mọi người, cho các dân tộc. Hơn nữa, mặc dù chủ nghĩa tư bản hiện nay mặc dù đã có nhiều điều chỉnh, song nó vẫn mang trong mình đầy những khiếm khuyết. Con đường đi lên CNXH mặc dù còn rất nhiều khó khăn gian khổ, thử thách, song có là con đường đúng đắn để chúng ta hướng đến tương lai tươi sáng, ấm no, tự do, hạnh phúc cho cả dân tộc. Những thành quả từ công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; thành tựu từ công cuộc đổi mới, trong đó có việc phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã thực sự đem lại những thay đổi to lớn, rất tốt đẹp cho đất nước trong 35 năm qua; những kết quả trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 mà chúng ta đạt được chính là thực tiễn hết sức sinh động khẳng định tính ưu việt của chế độ ta.

PV: Nhà nước quản lý nền kinh tế bằng nhiều biện pháp để định hướng và điều tiết, túc đẩy phát triển KTXH, theo đồng chí tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện chủ trương này như thế nào?

Đồng chí Bùi Thúy Phượng: Nhìn lại hành trình hơn 35 năm đổi mới, 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung phát triển năm 2011) và đặc biệt 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV, có thể thấy, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã quán triệt sâu rộng, bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước để vận dụng sáng tạo vào điều kiện thực tiễn của tỉnh. Phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc theo hướng thực sự dân chủ, kỷ cương, thiết thực, sâu sát cơ sở, gần dân, sát dân; làm việc theo chương trình, kế hoạch, có trọng tâm, trọng điểm. Triển khai thực hiện rất quyết liệt, sáng tạo ba đột phá chiến lược theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XI của Đảng…

Tỉnh đã ban hành nhiều chính sách, lựa chọn khâu đột phá là chủ đề công tác hằng năm. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành 15 Nghị quyết để lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện nhiệm vụ chính trị, những vấn đề phát sinh trong từng thời điểm. Chủ động quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng gắn với đổi mới, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Tỉnh cũng ban hành cơ chế, chính sách ưu tiên nguồn lực lớn cho các vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các đối tượng chính sách, đối tượng yếu thế, qua đó từng bước thu hẹp khoảng cách giữa các đại phương, vùng, miền trong tỉnh. Diện mạo, chất lượng sông ở thành thị, nông thôn được nâng lên, nhất là các khu vực miền núi, biên giới, hải đảo. Thu nhập bình quân đầu người đến hết năm 2020 đạt trên 6.700 USD, gấp hơn 2 lần bình quân chung của cả nước. Tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều chỉ còn 0,36%

Giai đoạn 2012-2014, Quảng Ninh bắt tay vào xây dựng hàng loạt các quy hoạch chiến lược để định hình lại không gian phát triển, dựa trên những tiềm năng, lợi thế của tỉnh và nhận diện xu hướng phát triển trong tương quan quốc gia và quốc tế. Trong 7 quy hoạch chiến lược, Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 là quy hoạch gốc, định hướng cho các quy hoạch còn lại. Quy hoạch đã tổ chức không gian lãnh thổ Quảng Ninh theo hướng “một tâm, hai tuyến, đa chiều và hai mũi đột phá” đã là “sợi chỉ đỏ” định hướng không gian phát triển bền vững Quảng Ninh

Từ những nỗ lực đó, Quảng Ninh đã 4 năm liền (2017-2020) giữ vị trí quán quân về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), 3 năm liền (2017-2019) đứng đầu về chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), năm 2020 vươn lên dẫn đầu về chỉ số quản trị hành chính công cấp tỉnh (PAPI)… Sự phát triển của tỉnh là minh chứng thực tiễn góp phần tích cực trong việc phát triển hoàn thiện quan điểm, đường lối phát triển đất nước, xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, sánh vai với các cường quốc năm châu theo lòng mong mỏi của Bác lúc sinh thời.

VĂN PHONG - BÙI PHƯỢNG (thực hiện)