Khi đánh giá thành công Đại hội XII của Đảng (tháng 1-2016), nhiều chuyên gia xây dựng Đảng cho rằng: Công tác chuẩn bị nhân sự tham gia Ban Chấp hành (BCH) Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII thực sự để lại nhiều bài học và kinh nghiệm cho việc thực hiện mặt công tác này ở các khóa tiếp sau, trực tiếp là công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội XIII của Đảng. Căn cứ đưa ra nhận định đó bắt đầu từ chất lượng đội ngũ nhân sự Trung ương với cơ cấu nhân sự có tính kế thừa, kế tiếp bảo đảm 3 độ tuổi theo quy định.

Để chuẩn bị cho Đại hội XIII của Đảng, ngay từ Hội nghị Trung ương (HNTƯ) 7, khóa XII (5-2018), Trung ương đã chỉ đạo tiến hành công tác chuẩn bị nhân sự cho đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng. HNTƯ 7 xác định: Trong nửa cuối của nhiệm kỳ khóa XII, phấn đấu hoàn thành một bước việc thể chế hóa, cụ thể hóa nghị quyết thành các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác cán bộ, xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ (ĐNCB) theo quy hoạch, phù hợp với tình hình thực tế; từng bước thực hiện việc bố trí bí thư cấp ủy cấp tỉnh, cấp huyện không phải người địa phương; hoàn thành việc rà soát, cơ cấu lại ĐNCB các cấp gắn với kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đồng thời, làm tốt công tác chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng. Tập trung xây dựng BCH Trung ương theo hướng nâng cao chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý. Chủ động chuẩn bị nhân sự, xây dựng cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư thực sự tiêu biểu về trí tuệ và gương mẫu về đạo đức, lối sống. Xây dựng tiêu chuẩn và có kế hoạch, biện pháp đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện, thử thách đối với các Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng.

 Trung ương nhất quán quan điểm chỉ đạo đến từng cấp ủy và toàn Đảng: Phải coi cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng; công tác cán bộ là khâu "then chốt" trong lĩnh vực xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Xây dựng ĐNCB, nhất là cán bộ cấp chiến lược là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là công việc thường xuyên của Đảng. Đầu tư xây dựng ĐNCB là đầu tư cho phát triển lâu dài, bền vững. Thực hiện nghiêm, nhất quán nguyên tắc Đảng lãnh đạo trực tiếp, toàn diện công tác cán bộ và quản lý thống nhất ĐNCB theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Chuẩn hóa, siết chặt kỷ luật, kỷ cương đi đôi với tạo môi trường, cơ chế và điều kiện để thúc đẩy đổi mới, sáng tạo và bảo vệ cán bộ; phân công, phân cấp gắn với giao quyền, ràng buộc trách nhiệm, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực và xử lý nghiêm minh sai phạm.

Trên tinh thần đó, trước HNTƯ 9, khóa XII, thực hiện chủ trương và kế hoạch của BCH Trung ương, dưới sự điều hành của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trực tiếp là Ban Chỉ đạo xây dựng Quy hoạch cán bộ cấp chiến lược nhiệm kỳ 2021-2026, tháng 11-2018, đảng bộ các tỉnh, thành phố và cơ quan, đơn vị thuộc Trung ương đã tổ chức tốt hội nghị cán bộ chủ chốt để phát hiện, giới thiệu nhân sự quy hoạch BCH Trung ương khóa XIII. Các cấp ủy, tổ chức đảng đã vào cuộc với tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện nghiêm túc quy trình phát hiện, giới thiệu nhân sự quy hoạch ở địa phương, cơ quan, đơn vị theo đúng quy định của Trung ương. Cách làm này tạo chuyển biến tích cực trong đổi mới công tác cán bộ, đạt kết quả rõ nét trong quá trình vận hành kế hoạch quy hoạch cán bộ chiến lược. Đây sẽ là căn cứ để Ban Chỉ đạo xây dựng Quy hoạch cán bộ cấp chiến lược nhiệm kỳ 2021-2026 tiến hành tập hợp, rà soát cán bộ, báo cáo Bộ Chính trị thảo luận, thông qua danh sách nhân sự để lấy ý kiến BCH Trung ương.

 Tại HNTƯ 9, khóa XII (12-2018), trên cơ sở đề nghị của Bộ Chính trị, Trung ương đã bỏ phiếu kín giới thiệu nhân sự quy hoạch BCH Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026. Trung ương yêu cầu Bộ Chính trị, sau hội nghị này, trên cơ sở kết quả giới thiệu của Trung ương cần khẩn trương chỉ đạo Ban Chỉ đạo xây dựng Quy hoạch cán bộ cấp chiến lược nhiệm kỳ 2021-2026 và các cơ quan chức năng rà soát, thẩm định kỹ trước khi trình Bộ Chính trị xem xét, quyết định nhân sự quy hoạch theo thẩm quyền và theo đúng các quy định của Đảng. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát đối với những cán bộ đã được đưa vào quy hoạch, nếu phát hiện có sai phạm, không đủ tiêu chuẩn, điều kiện thì phải kịp thời đưa ra khỏi quy hoạch; đồng thời tiếp tục xem xét, phân tích kỹ lưỡng chất lượng, cơ cấu, thành phần trên các lĩnh vực công tác để kịp thời phát hiện, kiến nghị giới thiệu bổ sung quy hoạch báo cáo Bộ Chính trị trình Trung ương xem xét ở các hội nghị sau.

Từ sự chỉ đạo của BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cấp ủy, tổ chức đảng chủ động nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, nâng cao nhận thức về vai trò của công tác quy hoạch cán bộ cấp chiến lược, đồng thời chú trọng làm tốt công tác chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng bảo đảm chất lượng, tiến độ quy định. Ví như, tại Hội nghị lần thứ 17 BCH Đảng bộ TP Hà Nội, khóa XVI (1-2019), các đại biểu thống nhất: Chú trọng rà soát, đánh giá cán bộ và thực hiện tốt công tác chuẩn bị nhân sự đại hội, bảo đảm chất lượng, dân chủ, công tâm, khách quan; lựa chọn, bố trí những cán bộ thực sự có đức, có tài, liêm chính, tâm huyết, thật sự vì Đảng, vì dân vào các vị trí lãnh đạo; xây dựng ĐNCB đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn mới; đẩy mạnh thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp. 

Công tác nhân sự nói chung, công tác nhân sự Đại hội Đảng nói riêng phải trải qua nhiều khâu hết sức công phu và cẩn trọng từ công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, giao nhiệm vụ thử thách, bỏ phiếu tín nhiệm cán bộ... Để làm tốt công tác nhân sự Đại hội Đảng đúng Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng về công tác cán bộ thì việc giới thiệu nhân sự cấp ủy, BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư căn cứ vào quy hoạch cán bộ, đồng thời chú trọng phát hiện, giới thiệu những nhân tố mới có đức, có tài, có triển vọng về lãnh đạo, quản lý, nhất là cán bộ trẻ tuổi, cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số. Quá trình tiến hành công tác nhân sự đại hội, các cấp bộ đảng và Trung ương đã thực sự phát huy dân chủ, trí tuệ của tập thể cấp ủy và cán bộ, đảng viên; công tâm, khách quan trong lựa chọn, giới thiệu nhân sự; đẩy lùi từng bước tư tưởng cá nhân, cục bộ, thiếu tính xây dựng hoặc nể nang, né tránh, ngại va chạm, bè phái, chia rẽ mất đoàn kết, thực hiện không đúng quy định về những điều đảng viên không được làm. Thực tế cũng cho thấy, các cấp ủy đã rất nghiêm túc, nêu cao trách nhiệm, tích cực phát hiện và kiên quyết đưa ra khỏi quy hoạch những cán bộ có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Các cấp ủy thường xuyên rà soát, bồi dưỡng, giao nhiệm vụ thử thách, tranh thủ lấy ý kiến góp ý của quần chúng nhân dân đối với các cán bộ thuộc diện quy hoạch nhân sự đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Theo đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương: Chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng, trên cơ sở chỉ đạo của Trung ương, một số địa phương đã rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý và các chức danh thuộc thẩm quyền ban thường vụ tỉnh, thành ủy quản lý; kịp thời tham mưu cấp ủy kiện toàn nhân sự còn khuyết, còn thiếu để bảo đảm sự lãnh đạo liên tục, đồng thời chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng. Cùng với đó, Ban Tổ chức Trung ương tham mưu cấp ủy các cấp thực hiện việc luân chuyển, điều động, bố trí, sắp xếp cán bộ chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp, gắn với bố trí bí thư cấp ủy cấp tỉnh, cấp huyện không phải người địa phương.

Nhóm PV Phòng Biên tập CTĐ, CTCT