Trong nhiệm kỳ qua, tình hình chính trị-an ninh thế giới thay đổi nhanh chóng, diễn biến phức tạp, khó lường. Châu Á-Thái Bình Dương là khu vực cạnh tranh chiến lược giữa một số nước lớn, có nhiều nhân tố bất ổn. Tình hình trong nước, cùng với những thời cơ, thuận lợi mới là những khó khăn, thách thức mới, nhất là 4 nguy cơ mà Đảng ta đã chỉ ra vẫn tồn tại. Đặc biệt, trong năm 2020, đại dịch Covid-19 tác động mạnh đến nước ta, gây ra nhiều thiệt hại về kinh tế-xã hội và sự phát triển của đất nước. Thiên tai, biến đổi khí hậu, hạn hán, xâm nhập mặn, nhất là bão lũ liên tiếp xảy ra đối với các tỉnh miền Trung, sự mất mát về người và tài sản, gây nên những khó khăn cả trước mắt, lâu dài về đời sống của nhân dân và môi trường sinh thái.

Trong những điều kiện đó, do phát huy được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, sự ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa (XHCN), sự tham gia đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, sự quản lý, điều hành quyết liệt, hiệu quả của Chính phủ, sự đồng lòng ủng hộ của nhân dân các dân tộc Việt Nam, chúng ta đã giành được nhiều thành tựu quan trọng, để lại những dấu ấn đậm nét của chặng đường 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

leftcenterrightdel

Màn pháo hoa chào năm mới 2021 tại hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội). Ảnh: TRỌNG HẢI 

Đất nước tiếp tục phát triển nhanh và khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực, tạo nhiều dấu ấn nổi bật. Kinh tế vĩ mô ổn định, tăng trưởng được duy trì ở mức khá cao. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được đặc biệt quan tâm, đạt nhiều kết quả rõ rệt. Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí chuyển biến mạnh mẽ, có bước đột phá, quyết liệt, hiệu quả, ngày càng đi vào chiều sâu, gắn kết chặt chẽ giữa “xây” và “chống”. Sự thống nhất, phối hợp đồng bộ giữa Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội được tăng cường. Chính trị-xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh không ngừng được củng cố; quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và hiệu quả; vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao.

Điều quan trọng là, với những thành tựu mà chúng ta đã giành được trong chặng đường 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng là bằng chứng cụ thể, sinh động, góp phần củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân ta đối với Đảng, đối với Nhà nước, đối với hệ thống chính trị và đối với chế độ XHCN ưu việt. Thử hỏi, đất nước ta sẽ ra sao khi phải đối phó với đại dịch Covid-19, nếu không có bản chất ưu việt của chế độ XHCN, của hệ thống chính trị XHCN.

Những thành tựu mà chúng ta đã giành được trong chặng đường 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng là bằng chứng cụ thể, sinh động, là cơ sở thực tiễn quan trọng để chúng ta đấu tranh, phản bác mọi âm mưu, thủ đoạn thâm độc của các thế lực thù địch cố tình xuyên tạc, bóp méo, phủ nhận Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xuyên tạc, phủ nhận vai trò và sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước, phủ nhận tính ưu việt của chế độ XHCN ở nước ta.

Đón mùa xuân mới, chúng ta bước vào chặng đường tiếp theo phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với những kỳ vọng mới. Chúng ta có quyền kỳ vọng và có cơ sở để kỳ vọng trong nhiệm kỳ mới sẽ đạt được những thành tựu to lớn mới, bởi những căn cứ có cơ sở khoa học, cơ sở lý luận và thực tiễn, từ những thành tựu của 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội năm 1991, đặc biệt trong 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011); 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, chúng ta đã rút ra được một số bài học kinh nghiệm quý giá. Điều quan trọng là “Đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay”.

Chúng ta kỳ vọng trong nhiệm kỳ mới sẽ đạt được những thành tựu to lớn mới, bởi trên cơ sở phân tích, dự báo sâu sắc tình hình thế giới và đất nước những năm tới, Đảng ta đã xác định rõ những quan điểm chỉ đạo, mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể đến năm 2025, 2030 và 2045; định hướng các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025; định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030 trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại; xác định những nhiệm vụ trọng tâm, các đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XIII của Đảng một cách có cơ sở khoa học cả về lý luận và thực tiễn.

Chúng ta kỳ vọng trong nhiệm kỳ mới sẽ đạt được những thành tựu to lớn mới, bởi chúng ta có đường lối đúng đắn, sáng tạo trên cơ sở lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, thực tiễn phong phú, sinh động của công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là thực tiễn tiến hành công cuộc đổi mới đất nước, có Đảng Cộng sản Việt Nam với bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm dày dạn; có đội ngũ cán bộ, đảng viên kiên trung; có dân tộc anh hùng, có nhân dân các dân tộc Việt Nam giàu lòng yêu nước, khát vọng vươn lên; có quân đội anh hùng, quyết chiến, quyết thắng và có sự đồng tình ủng hộ của cộng đồng quốc tế.

Chúng ta kỳ vọng trong nhiệm kỳ mới sẽ đạt được những thành tựu to lớn mới khi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân chủ động, nhạy bén nắm chắc thời cơ, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, hoàn thiện thể chế; khơi dậy được ý chí, tiềm năng, nguồn lực cho phát triển, nhất là phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước, tinh thần dân tộc, phát huy dân chủ XHCN, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, sức mạnh của đất nước, con người Việt Nam; sức mạnh của văn hóa Việt Nam; luôn đổi mới, sáng tạo trên cơ sở vai trò của khoa học-công nghệ với khát vọng phát triển mãnh liệt.

Chào mùa xuân mới với niềm tin mãnh liệt vì một nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc, cùng tiến bước, sánh vai với các cường quốc năm châu, thực hiện thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và ước vọng của toàn dân tộc Việt Nam.

Thiếu tướng, PGS, TS NGUYỄN VĨNH THẮNG