Trả lời: Nội dung bạn hỏi được quy định tại Điều 15 Nghị định số 14/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định ngành, nghề chuyên môn phù hợp yêu cầu của Quân đội nhân dân đối với công dân nữ trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự; công dân thuộc diện miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến và việc huấn luyện binh sĩ dự bị hạng hai. Cụ thể như sau:

1. Thời gian huấn luyện: 6 tháng.

2. Nội dung huấn luyện bao gồm: Giáo dục chính trị, pháp luật, huấn luyện quân sự, hậu cần, kỹ thuật.

3. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định nội dung, chương trình huấn luyện; số lần huấn luyện, thời gian huấn luyện của mỗi lần, nhưng một năm không quá hai lần tập trung huấn luyện.

4. Binh sĩ dự bị hạng hai huấn luyện đủ thời gian, đủ nội dung quy định tại khoản 1, khoản 2 điều này thì được xét chuyển thành binh sĩ dự bị hạng một. Chỉ huy trưởng ban CHQS cấp huyện ra quyết định và cấp giấy chứng nhận binh sĩ dự bị.

* HỏiPháp luật quy định như thế nào về hoạt động chiến đấu, phục vụ chiến đấu của dân quân tự vệ?

Trả lời: Nội dung bạn hỏi được quy định tại Điều 30 Luật Dân quân tự vệ năm 2019. Cụ thể như sau:

Hoạt động chiến đấu, phục vụ chiến đấu:

1. Mở rộng lực lượng dân quân tự vệ theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

2. Bảo vệ việc phòng tránh, sơ tán của cơ quan, tổ chức, nhân dân và mục tiêu được giao.

3. Đánh địch bảo vệ thôn, xã, phường, thị trấn, cơ quan, tổ chức trong khu vực phòng thủ.

4. Phục vụ chiến đấu trong khu vực phòng thủ.

5. Tham gia đấu tranh chính trị; xây dựng, củng cố thôn, xã, phường, thị trấn, cơ quan, tổ chức bám trụ chiến đấu.

  QĐND