Trả lời: Nội dung bạn hỏi được quy định tại Điều 43 Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam. Cụ thể như sau:

Sĩ quan dự bị có quyền lợi sau đây:

1. Được hưởng phụ cấp trách nhiệm quản lý đơn vị dự bị động viên; trong thời gian tập trung huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên, kiểm tra sẵn sàng chiến đấu được hưởng lương, phụ cấp, trợ cấp, được khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở quân y và được hưởng các chế độ khác do Chính phủ quy định; được miễn thực hiện nghĩa vụ lao động công ích;

2. Sĩ quan dự bị được gọi vào phục vụ tại ngũ trong thời bình, khi hết thời hạn được trở về cơ quan hoặc địa phương trước khi nhập ngũ và tiếp tục phục vụ trong ngạch dự bị; trường hợp quân đội có nhu cầu, sĩ quan có đủ tiêu chuẩn thì được chuyển sang ngạch sĩ quan tại ngũ.

* Hỏi: Nguyên tắc xét, công nhận danh hiệu giảng viên dạy giỏi, giáo viên dạy giỏi trong Bộ Quốc phòng được quy định như thế nào?

Trả lời: Nội dung bạn hỏi được quy định tại Điều 4 Thông tư số 13/2022/TT-BQP ngày 29-1-2022 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Cụ thể như sau:

1. Căn cứ các tiêu chuẩn giảng viên dạy giỏi, giáo viên dạy giỏi quy định ở từng cấp

a) Cấp cơ sở: Đánh giá kết quả thực hành dạy thông qua hội thi, hội giảng kết hợp với công tác thanh tra, kiểm tra, kết quả hoàn thành nhiệm vụ năm học theo tiêu chuẩn giảng viên dạy giỏi, giáo viên dạy giỏi quy định tại thông tư này.

b) Cấp Bộ Quốc phòng: Thành lập hội đồng cấp Bộ Quốc phòng xét duyệt thông qua hồ sơ theo tiêu chuẩn giảng viên dạy giỏi, giáo viên dạy giỏi quy định tại thông tư này.

2. Bảo đảm chính xác, công bằng, công khai, dân chủ, minh bạch, khách quan, thực chất và trung thực.

3. Đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của Bộ Quốc phòng.

4. Kết quả xét giảng viên dạy giỏi, giáo viên dạy giỏi của cấp cơ sở phải thông qua cấp ủy cùng cấp trước khi tổng hợp, báo cáo đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

  QĐND