Trả lời: Ngày 16-5-2024, Bộ trưởng Bộ Y tế ký ban hành Thông tư số 06/2024/TT-BYT quy định xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế, có hiệu lực từ ngày 1-7-2024. Điều 5 Thông tư này quy định mức phụ cấp lãnh đạo theo hạng các đơn vị sự nghiệp y tế. Cụ thể như sau:

1. Mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo:

TT

Chức danh lãnh đạo

Hạng đặc biệt

Hạng I

Hạng II

Hạng III

Hạng IV

1

Giám đốc, viện trưởng

1,1

1,0

0,8

0,7

0,6

2

Phó giám đốc, phó viện trưởng

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

 

3

Viện trưởng, giám đốc trung tâm có tổ chức cấu thành thuộc bệnh viện hạng đặc biệt

 

0,9

 

 

 

 

 

 

4

- Phó viện trưởng, phó giám đốc Trung tâm có tổ chức cấu thành thuộc bệnh viện hạng đặc biệt

- Viện trưởng, giám đốc trung tâm không có tổ chức cấu thành thuộc bệnh viện hạng đặc biệt

 

 

 

0,8

 

 

 

 

 

5

Phó viện trưởng, phó giám đốc trung tâm không có tổ chức cấu thành thuộc bệnh viện hạng đặc biệt

 

0,7

 

 

 

 

 

6

Viện trưởng, giám đốc trung tâm có tổ chức cấu thành của đơn vị khác (trừ bệnh viện hạng đặc biệt)

 

0,7

0,6

 

 

 

7

Phó Viện trưởng, phó giám đốc trung tâm không có tổ chức cấu thành của đơn vị khác (trừ bệnh viện hạng đặc biệt)

 

 

0,6

 

0,5

 

 

 

8

Trưởng khoa, phòng và các chức vụ tương đương

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

 

 

9

- Phó trưởng khoa, phòng, điều dưỡng trưởng, hộ sinh trưởng, kỹ thuật y trưởng và các chức vụ tương đương

- Trưởng khoa, phòng và các chức vụ tương đương thuộc viện, trung tâm

 

 

0,6

 

 

0,5

 

 

0,4

 

 

0,3

 

 

0,2

 

10

Phó trưởng khoa, phòng, điều dưỡng trưởng, hộ sinh trưởng, kỹ thuật y trưởng và các chức vụ tương đương thuộc viện, trung tâm

 

0,4

 

0,3

 

 

 

11

Trưởng trạm y tế xã, phường, thị trấn

0,3

12

Phó trưởng trạm y tế xã, phường, thị trấn

0,2

 

2. Mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp y tế không xếp hạng thực hiện theo quy định tại Thông tư số 83/2005/TT-BNV ngày 10-8-2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương và các chế độ phụ cấp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức.

QĐND

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Chính sách xem các tin, bài liên quan.