Trả lời: Vấn đề bạn hỏi được quy định tại Điều 19 Văn bản hợp nhất Luật Thi hành án dân sự số 09/VBHN-VPQH ngày 25-1-2022. Cụ thể như sau:

1. Chấp hành viên đương nhiên được miễn nhiệm trong trường hợp nghỉ hưu hoặc chuyển công tác đến cơ quan khác.

2. Bộ trưởng Bộ Tư pháp xem xét, quyết định miễn nhiệm chấp hành viên trong các trường hợp sau đây:

a) Do hoàn cảnh gia đình hoặc sức khỏe mà xét thấy không thể bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ chấp hành viên;

b) Năng lực chuyên môn, nghiệp vụ không bảo đảm thực hiện nhiệm vụ chấp hành viên hoặc vì lý do khác mà không còn đủ tiêu chuẩn để làm chấp hành viên.

3. Chính phủ quy định trình tự, thủ tục miễn nhiệm chấp hành viên.

* Bạn đọc Phạm Văn Dũng ở thị trấn Chợ Lách, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre, hỏi: Quyền tự chủ của cơ sở giáo dục nghề nghiệp được pháp luật quy định như thế nào?

Trả lời: Nội dung bạn hỏi được quy định tại Điều 25 Luật Giáo dục nghề nghiệp. Cụ thể như sau:

1. Cơ sở giáo dục nghề nghiệp tự chủ trong các hoạt động thuộc các lĩnh vực tổ chức và nhân sự, tài chính và tài sản, đào tạo và công nghệ, hợp tác quốc tế, bảo đảm chất lượng đào tạo theo quy định của pháp luật; có trách nhiệm giải trình trước cơ quan nhà nước có thẩm quyền, người học và xã hội về tổ chức, quản lý hoạt động và chất lượng đào tạo của mình.

2. Cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập tự bảo đảm toàn bộ kinh phí hoạt động chi thường xuyên và chi đầu tư được thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm toàn diện theo quy định của Chính phủ.

3. Cơ sở giáo dục nghề nghiệp không đủ năng lực tự chịu trách nhiệm hoặc vi phạm pháp luật trong quá trình thực hiện quyền tự chủ thì tùy mức độ mà bị hạn chế quyền tự chủ và xử lý theo quy định của pháp luật.

QĐND