Đối với chúng tôi, những cán bộ, đảng viên trẻ ở đơn vị cơ sở thì đây là một “cẩm nang” rất quý báu. Bởi lẽ, những bài viết trong chuyên mục không những nhắc nhở mọi cán bộ, đảng viên phải luôn cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị; cảnh giác trước những “viên đạn bọc đường” do mặt trái của cơ chế thị trường tạo ra mà các bài viết trong chuyên mục còn là những tài liệu, minh chứng sống động cho các bài giảng chính trị của cán bộ cơ sở chúng tôi. Thời gian gần đây, nhiều bài viết được chúng tôi và nhiều bạn đọc tâm đắc, như: “Hiểu đúng để thống nhất nhận thức và hành động về cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng”-số báo ngày 14-11-2019;  “Không để xã hội bị thông tin xấu độc lung lạc”-số báo ngày 12-12-2019; “Lười học, ngại học lý luận chính trị-căn bệnh nguy hiểm”-số báo ngày 19-12-2019; “Không để bảo thủ trở thành “sợi dây” trói buộc sự tiến bộ”-số báo ngày 26-12-2019… Chúng tôi coi những bài viết trên Chuyên mục Phòng chống “tự diễn biến", tự chuyển hóa” là những lời nhắc nhở mọi cán bộ, đảng viên trong sinh hoạt và công tác; là sự củng cố và giữ vững trận địa tư tưởng của mỗi đảng viên.

Mong báo ta tiếp tục có nhiều bài viết hay, sắc sảo và gắn với thực tiễn đời sống để bạn đọc nói chung, mỗi cán bộ, đảng viên nói riêng soi rọi, tự xem lại mình trong cuộc sống, công tác, phấn đấu trở thành những đảng viên ưu tú, góp phần xây dựng quân đội, xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Đại úy VŨ VĂN LONG

(Lữ đoàn 139, Binh chủng Thông tin liên lạc)