Trả lời: Theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, khi cử tri nêu vấn đề về người ứng cử thì các cơ quan hữu quan có trách nhiệm trả lời.

Với vụ việc ở nơi công tác thì cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý người ứng cử có trách nhiệm xác minh và trả lời bằng văn bản cho Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, ban thường trực ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh. Trường hợp người ứng cử đại biểu Quốc hội là người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị thì cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp trên trực tiếp có trách nhiệm xác minh và trả lời. Nếu cơ quan, tổ chức, đơn vị không có cấp trên trực tiếp quản lý thì cơ quan có thẩm quyền ra quyết định thành lập cơ quan, tổ chức, đơn vị đó có trách nhiệm xác minh trả lời.

Đối với vụ việc ở khu dân cư thì cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử có trách nhiệm phối hợp với UBND cấp xã xác minh và trả lời bằng văn bản cho Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, ban thường trực ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh.

Đối với người tự ứng cử đại biểu Quốc hội thì ủy ban bầu cử ở tỉnh có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý người đó hoặc UBND cấp xã nơi người đó cư trú xác minh và trả lời bằng văn bản cho ban thường trực ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh.

Cũng theo quy định, việc xác minh và trả lời các vụ việc mà cử tri nêu với người ứng cử đại biểu Quốc hội phải được tiến hành xong chậm nhất là 40 ngày trước ngày bầu cử (chậm nhất là ngày 13-4-2021).

Báo Quân đội nhân dân trân trọng cảm ơn bạn đã quan tâm và gửi câu hỏi.

QĐND