Trả lời: Nội dung bạn hỏi được quy định tại Điều 9 Nghị định số 53/2022/NĐ-CP của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 1-10-2022. Cụ thể như sau:

1. Có bộ phận phụ trách về vận hành, quản trị hệ thống và bảo vệ an ninh mạng.

2. Nhân sự phụ trách về vận hành, quản trị hệ thống và bảo vệ an ninh mạng phải có trình độ chuyên môn về an ninh mạng, an toàn thông tin mạng, công nghệ thông tin; có cam kết bảo mật thông tin liên quan đến hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia trong quá trình làm việc và sau khi nghỉ việc.

3. Có cơ chế hoạt động độc lập về chuyên môn giữa các bộ phận vận hành, quản trị, bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia.

* Bạn đọc Trương Đình Đại ở phường Kinh Bắc, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, hỏi: Đối tượng nào được áp dụng tuổi nghỉ hưu cao hơn đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập?

Trả lời: Nội dung bạn hỏi được quy định tại Điều 2 Nghị định số 50/2022/NĐ-CP của Chính phủ, có hiệu lực thi hành từ ngày 15-8-2022. Cụ thể như sau:

1. Viên chức có học hàm giáo sư, phó giáo sư;

2. Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp có yêu cầu tiêu chuẩn trình độ đào tạo là tiến sĩ hoặc chuyên khoa II;

3. Giám định viên pháp y, giám định viên pháp y tâm thần;

4. Viên chức có chuyên môn, kỹ thuật cao trong một số lĩnh vực sự nghiệp đặc thù theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

QĐND