Tuy nhiên, tinh giản như thế nào để vừa giảm được biên chế, bộ máy vẫn hoạt động hiệu quả là vấn đề không chỉ các cấp chính quyền mà người dân chúng tôi rất quan tâm.

Chúng tôi thật vui khi biết, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, thành phố Hà Nội đã cơ bản hoàn tất việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp. Đến nay, thành phố đã thực hiện tinh giản biên chế được 1.172 trường hợp.

Đây là kết quả tích cực cho những cố gắng, nỗ lực của Hà Nội. Tinh giản biên chế trong khi công việc ngày càng nhiều là việc không phải dễ. Nó đòi hỏi phải có những nghiên cứu thấu đáo, những giải pháp mạnh nhưng phải đảm bảo đồng bộ hiệu quả. Đây cũng là những điều thấy rõ qua quá trình thực hiện của Hà Nội. Đến nay, Hà Nội đã hoàn thành sắp xếp, tổ chức bộ máy 23 sở và tương đương, giảm 49 phòng (23%). Thống nhất tổ chức 12 phòng chuyên môn tại 30 quận, huyện; kiện toàn, sắp xếp 102 Ban chỉ đạo thuộc UBND thành phố còn 28 Ban chỉ đạo (giảm 72,5%). Cùng với việc sắp xếp các cơ quan hành chính, UBND thành phố đã sắp xếp các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở giảm từ 401 đơn vị xuống còn 280 đơn vị; các đơn vị sự nghiệp công lập cấp huyện giảm từ 206 đơn vị còn 96 đơn vị, giảm 110 đơn vị.

Cách làm quyết liệt, triển khai đồng bộ các giải pháp đã giúp cho Hà Nội đạt được kết quả tích cực, tinh giản được nhiều biên chế, trong khi công việc vẫn tiến hành hiệu quả.

Kết quả này không chỉ cho thấy thành tích của Hà Nội mà cũng đồng thời cho thấy chủ trương tinh giản biên chế, cơ cấu lại bộ máy là chủ trương đúng. Nó giúp cho bộ máy hết cồng kềnh và đi liền với đó là đòi hỏi người được làm cán bộ, công chứ, viên chức nhất thiết phải có năng lực, trình độ. Đây cũng là mong muốn của cả xã hội và mỗi người dân. Mong rằng, với những kết quả tích cực đạt được, Hà Nội cũng như các địa phương khác trong cả nước tiếp tục có những cố gắng, nỗ lực hơn nữa để cơ cấu bộ máy tinh, gọn, mạnh, cán bộ, công chức, viên chức có đạo đức tốt, trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

NGUYỄN HUY BÌNH (quận Long Biên, TP Hà Nội)