Trả lời: Vấn đề bạn hỏi được quy định tại Điều 9 Thông tư số 12/2014/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Cụ thể như sau:

1. Ưu tiên hỗ trợ công tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cán bộ văn hóa biết sử dụng tiếng nói, chữ viết dân tộc thiểu số ở các địa bàn khó khăn vùng dân tộc thiểu số.

2. Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn các kiến thức cơ bản về quản lý, điều hành cho cán bộ văn hóa, hạt nhân văn nghệ quần chúng, nâng cao ý thức, năng lực tổ chức cho cán bộ xã, thôn, bản, ấp, buôn, sóc để tổ chức các hoạt động văn hóa-văn nghệ cộng đồng.

* Bạn đọc Bùi Đức Minh ở phường Bắc Nghĩa, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, hỏi: Theo quy định của pháp luật, cán bộ, công chức vi phạm pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo thì bị xử lý như thế nào?

Trả lời: Vấn đề bạn hỏi được quy định tại Điều 65 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo. Cụ thể như sau:

Cán bộ, công chức có hành vi vi phạm pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo khi thi hành công vụ thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật đối với hành vi vi phạm sau đây:

1. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái quy định của Luật này và pháp luật có liên quan;

2. Thiếu trách nhiệm trong quản lý để xảy ra vi phạm pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo;

3. Vi phạm quy định về trình tự, thủ tục hành chính trong quản lý nhà nước đối với hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo.

QĐND